Добри практики за устойчиво използване на природното, културно и историческо наследство в област Бургас чрез реализацията на проекти, финансирани от европейските и национални фондове.

ВЪВЕДЕНИЕ


Проучването е разработено като част от заданието на експертна група по проект „2010 – Ново начало за промоциране на трансграничното природно, културно и историческо богатство”, изпълнен в партньорство между Областна администрация Бургас и „Обединение за осигуряване на услуги за населените места в област Къркларели”.

Съгласно дефиницията от Договора за създаване на Европейския съюз, Общността дава своя принос за разцвета на културата в държавите-членки, зачитайки тяхното национално и регионално многообразие и в същото време извеждайки на преден план общото културно наследство.

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Турция чрез държавния бюджет.

Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни в партньорство с националните, регионални и местни заинтересовани лица е одобрен от Европейската Комисия на 20 декември 2007 г. (Решение № 6477). Той определя общата рамка на интервенцията на ИПП в програмата за транс-граничната област.

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) е своеобразно продължение и надграждане на програмите „Инициатива външни граници” и ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС е постигане на балансирано устойчиво развитие, изградено върху ключовите силни страни на българо-турската област за трансгранично сътрудничество, допринасяйки за укрепване на европейското сътрудничество и интегритет.

Програмата за ТГС работи за постигането на общата си стратегическа цел предприемайки действия в областта на сътрудничество за постигането на следните специфични цели:

 • Укрепване на устойчивото икономическо развитие в трансграничната област въз основа на силните страни

 • Подобряване на общото социално развитие и насърчаване на социалното сближаване между хората и общностите

 • Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси, както и опазване на природните, културни и исторически ценности

Постигането на специфичните цели на програмата се очаква да предизвика въздействия, свързани с потенциала за развитие на трансграничния регион, а именно:

Социално въздействие:

 • Подобряване качеството на живот

 • Намаляване на безработицата

Икономическо въздействие:

 • Принос към местните икономики

 • Насърчаване на инвестиции в инфраструктурата

 

ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ БУРГАС


Туризмът е структуроопределящ отрасъл за област Бургас и една от задачите на регионалните и местни власти е да обединят усилия с бизнеса и неправителствения сектор и да създадат условия, от сезонен, туризмът да стане целогодишен.

Туристическото предлагане в област Бургас носи своята специфика, а всяка от общините има специфични и уникални природни и културно-исторически ресурси. Изключително благоприятното географско положение, разнообразният релеф, наличието на златисти пясъци, влажни зони, богата флора и фауна, лечебна кал, музейни комплекси, непознаната история и култура, уникалните фолклорни и културни прояви, обичаи, музика, танци, кухня и пр., са неповторимата страна на създадените туристическите продукти в черноморските общини, които могат да бъдат допълнени с невероятната природа и биоразнообразие, които предлагат Източна Стара планина и Странджа.

България като страна - член на Европейския съюз се утвърждава като „близка” илесно достъпна туристическа дестинация, предлагаща усещане за стабилност,надеждност и предсказуемост. Този положителен имидж през последните години сепревърна във важен фактор за избор на дестинацията от традиционни европейскипазари.

Черноморският туристически район привлича най-голям дял чуждестранни и български туристи. През активния сезон (късна пролет-лято-ранна есен) е налице съчетание от типа „масов със специализиран туризъм”, а през неактивните – комбинация от два и повече специализирани вида туризъм. Най-често срещаното съчетание, и вероятно – съчетанията с най-голям потенциал, са тези между културен,еко и друг вид туризъм.

Типичните съчетания между четирите специализирани вида туризъм са:

 • Културен туризъм – с кулинарен, планински и морски туризъм;

 • СПА/ балнео туризъм – с морски, с туризъм с цел лечение и кулинарен туризъм;

 • Еко- туризъм – с планински, кулинарен и културен туризъм; и

 • Селски туризъм – с кулинарен, планински и винен.

Присъединяването на България към ЕС, създаде значителни възможности за разработването и изпълнението на проекти, насочени основно към:

 • Инвестиции в основна и туристическа инфраструктура

 • Разработване на туристически продукти и маркетинг на дестинациите

 • Организация и изпълнение на консервационно-реставрационни работи за опазване на недвижими културни ценности

 • Участие в процеса на социализация на консервираните и реставрирани недвижими културни ценности и превръщането им в обекти на културния туризъм и популяризирането им

 • Осъществяване на инициативи за развитие на културен туризъм, екотуризъм, селски туризъм и всички други форми на туризъм

 • Разработка и изпълнение на проекти, свързани с опазването и управлението на културното наследство, опазването на природата и екологичното равновесие

 • Образователни дейности във връзка с опазване на природата и културното наследство

 • Музейна дейност

 • Издателска дейност за научни и научно-популярни трудове за природно и културното наследство в област Бургас и т.н.

 

ПРОЕКТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

Проекти, реализирани в общините от област Бургас

Добра оценка заслужават постиженията на общините в областите инфраструктура, благоустройство и образование.Спрямо административния капацитет и капацитета за съфинансиране на повечето общини в област Бургас, изпълнените дейности като обем и съдържание са адекватни на нуждите на населението и дават сериозна заявка за ангажираност и активност от страна на администрацията по отношение подобряване качеството на живот на населението.

Голяма част от реализираните от общините проекти за подобряване на пътната, екологична, културна и туристическа инфраструктура имат отношение към създаването на условия за развитие на туризъм в област Бургас. До 2008 г. са реализирани голям брой проекти на сравнително ниска стойност, финансирани по програми ФАР и проекти или с национално финансиране: ПУДООС, „Красива България”, Социално-инвестиционен фонд и др.

От 2008 г. спада броят на проектите,но значително се увеличава тяхната стойност. Основният източник на финансиране на инфраструктурни проекти в област Бургас са оперативните програми и най-вече програма ОПРР 2007-2013, Програма за развитие на селските райони и програма 2007-2013 и „Околна среда” 2007-2013.

Проекти на общините по оперативните програми, съфинансирани от ЕС, реализирани за периода 2005-20101

 

община

 

брой проекти според статуса им

общ брой проекти

 

обща стойност (лв.)

 

разплатени (лв.)

 

приключени

текущи

регистрирани

прекратени

Айтос

2

4

2

0

8

653 830

301 319

Бургас

8

28

22

7

65

203 146 867

16 935 990

Камено

0

1

0

0

1

110 970

110 970

Карнобат

2

2

5

0

9

13 672 380

3 637 614

М. Търново

2

0

2

0

4

1 424 584

630 828

Несебър

0

4

2

0

6

3 414 975

490 165

Поморие

0

1

3

0

4

8 294 117

449 693

Приморско

0

1

0

0

1

21 151 908

16 871 770

Руен

0

1

0

0

1

32 252 604

4 058 261

Созопол

2

3

1

0

6

5 930 295

5 468 025

Средец

1

1

0

0

2

1 019 305

1 003 438

Сунгурларе

1

1

0

0

2

163 317

129 345

Царево

0

1

3

0

4

1 172 878

146 812

Общо

18

48

40

7

113

292 297 060

49 397 410

 

Проекти за повишаване на капацитета на общините, проекти за предоставяне на социални услуги се финансират по ОПАК и Програма за развитие на човешките ресурси. ОП „Конкурентноспособност” дава възможност за побряване на бизнес-средата в общините .

Опитът, който общините натрупаха през 2007-2011 година безспорно допринесе за подобряване на основната инфраструктура, социалните услуги и т.н.Общинските администрации натрупаха капацитет, опит и самочувствие да управляват парите на европейските данъкоплатци. В условията на ограничени собствени средства, общините пълноценно използват алтернативните европейски пари, за да реализират начинанията си.Етапите за кандидатстване и печелене на проекти са трудни и до голяма степен са свързани с възможностите за съфинансиране. Това налага общинският бюджет да е строго разчетен за да има средства и възможности за дофинансирането на европроектите.

На територията на общините в област Бургас през последните години бяха открити значителни исторически находки. Всички те са включени в разработваните от общините туристически продукти. Необходимо е разработване от страна на държавата на тази база на единен рекламен туристически продукт, който да представи региона като дестинация пред света с богато културно историческо наследство.

През 2012 година започна подготовката на мащабни проекти с над-общинско значение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт”

 • проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа“ се разработва в партньорство между общините Бургас, Приморско, Средец, Малко Търново и Камено

Партньорите ще изготвят стратегия, с която да популяризират дестинации с латентен туристически потенциал и така да постигнат траен интерес и увеличение на сезона и заетостта на легловата база. Реализацията на тази идея дава чудесна възможност на общините да надградят постигнатото по други оперативни програми. Очаква се да се разработят нови туристически пакети, които ще бъдат представени на туристически борси в страната и чужбина, ще бъдат изготвени рекламни материали и комуникационни кампании за популяризиране на природното, културното и историческото богатство по Черноморието ни.  По програма ще се финансира туристическото разработване на култовия тракийския комплекс в местността „Мишкова нива” край Малко Търново, остров „Света Анастасия” и „Аква Калиде” в община Бургас, римският град „Деултум”- Средец и средновековната българска твърдина „Русокастро” край гр.Камено, разкритото наскоро древно мегалитно светилище „Бегликташ” до Приморско, което може да се превърне в световна атракция. Приморско иска да участва и с още един интересен археологически обект – крепостта-пристанище Урдовиза, край Китен, която е тематически свързана с Бегликташ.

 • Проект за развитие на регионалния туристически продукт в туристически район „Поморийски залив и Източна Стара планина” са подготвили община Поморие, община Айтос и община Руен. Разработване на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинацията е основната цел на проекта. За посетителите в района ще се разработват и представят туристически продукти в следните направления: морски (летен) туризъм, балнео/калолечение, дегустация на вина и гурме туризъм, участие в културни събития - Яворови дни, Фестивал на църковната песен, мажоретен фестивал, дни на виното, участие в религиозни празненства.

ДУХЪТ И КУЛТУРАТА са основен капитал за развитие на Бургас. Превръщането им в приоритет на развитието на общините и областта означава инвестиции в:

 • Динамичен обществен и културен живот, достъпен за различни поколения, чрез многообразие от спортни прояви, културни събития и фестивали, обединени в целогодишен спортен и културен календар; В тази сфера ще бъдат реализирани проекти за провеждане на традиционни и популярни прояви с нов прочит и обогатени с нови и атрактивни съпътстващи събития; иновативни и модерни фестивални прояви; подкрепа за дейността на културни центрове, клубове, школи, читалища и библиотеки на територията на областта.

 • Подкрепяща среда за младежка култура и изяви с акцент върху обновяване на материалната база организиране и провеждане на културни и социални прояви, насочени към деца и младежи, партньорство и подкрепа за дейността на неправителствени организации, работещи за и с деца и младежи.

 • Развитие на културните, исторически и природни ценности чрез реализация на значими проекти за експониране и социализация на културно – историческото наследство на област Бургас:

 • старинен Несебър - единствения град в България, включен в Световното наследство на ЮНЕСКО. Най- старият културен продукт, създаден на територията на област Бургас, който търпи постоянно развитие. Въпреки множеството паметници от различни епохи, артистично вписани и в съвременен екстериор, ценното на този град е в обновяващата се информация. И днес туристите могат да видят „живи разкопки”, защото в стария град се крият още много изненади.

 • остров „Света Анастасия”;

 • археологически комплекс „Аква Калиде”;

 • местност “Шилото”;

 • архитектурен резерват “Старинен Созопол”

 • остров “Свети Кирик и Юлита”

 • археологически резерват острови “Свети Иван и Свети Петър”;

 • древно мегалитно светилище „Бегликташ” до Приморско

 • археологически резерват “Деултум Дебелт”;

 • крепост “Маркели” край Карнобат

 • средновековната българска твърдина „Русокастро” край гр.Камено

 • култовия тракийския комплекс в местността „Мишкова нива” край Малко Търново

 • антична (Тракийска) куполна гробница-хероон в община Поморие


Община Айтос


Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. През Айтоска планина преминава европейския туристически маршрут Атлантически океан – Карпати – Стара планина – Черно море. 

Град Айтос е разположен на място, където е имало селище от неолитната епоха. В градския музей се пазят находки от тракийското селище Аквилея и крепостта Аетос, която е съществувала и през Средновековието.        

В община Айтос има възможности за развитие на различни видове туризъм и през годините са реализирани редица инициативи от местните власти в партньорство с неправителствени организации и бизнеса, насочени към развитието на туристическия потенциал на района, опазване на околната среда и трансгранично сътрудничество.

В продължение на години, община Айтос с подкрепата на различни организации поетапно работят за осъществяването на проект "Еко - парк Славеева река", първоначално разработен за кандидатстване по програма ФАР –интегрирана грантова схема за устойчиво развитие на граничния регион между България и Турция (2006). Една от основните идеи в този проект е реконструкция на общинска офис - сграда в айтоския Етнографски комплекс "Алея на старите занаяти" и превръщането й в Посетителски център- който да предоставя и разпространява информация за развитието на туризма в общината, да работи съвместно с туроператорски фирми, транспортни компании и др. за привличане на български и чуждестранни туристи.

 • Архитектурно-етнографски комплекс «Генгер»- Айтос

Действаща на открито етнографска експозиция, представляваща най-типичните за айтоския край народни художествени занаяти. В грънчарската, медникарската и кошничарската работилници могат да се видят отделните етапи на ръчната изработка, уникални образци на занаятите и гостите могат сами да опитат да изработят произведения от глина, мед и ракита.

Уникална Хлебна къща е открита в етнографския комплекс „Генгер” в Айтос. В нея всички присъстващи могат да месят „жив” хляб докато разказват за себе си, за историята на своя произход и същевременно влагат енергия в продукта си. По този повод в Айтос е гостувала Надежда Савова, завършила в САЩ и открила първата хлебна къща „Св. Христофор” в Габрово. Представена е и методиката за обучение на смесени възрастови групи в неформална обстановка, изградена на базата на  "учене чрез действие и преживяване". Това обучение отваря вратите към антропологично, етнографско разбиране за различните култури, за техните специфични природни дадености, флора и фауна, музика, танц, храна и дори може да промени света, твърдят айтоските инициатори.

В ателиетата за художествено плетиво, шивачество и приложни изкуства са представени красотите на домашните занаяти, оригинално българско плетиво и сувенири с художествени елементи на народното творчество.Гостите от страната и чужбина се радват на прочутото българско гостоприемство.

В механа „Воденицата” се предлагат традиционни български блюда и напитки в специална автентична обстановка, декорирана в старинен стил, който връща туристите далеч назад във вековете. Във Винарната на комплекса се дегустират различните видове вина произведени от грозде отгледано по айтоския край, а в старинното кафене - едно незабравимо преживяване на чаша кафе на пясък и бяло сладко.

Етнографската къща със своите уникални носии и посуда представя бита на средно богат айтозлия през 18-19 век.Местните фолклорни състави допълнително допринасят за автентичната старовремска атмосфера, като представят автентичен фолклор, обичаи и ритуали на живо пред гостите.

Популярността на комплекса и посещаемостта все повече се увеличават, както от чуждестрани туристи по договорни отношения, така и от ученици и гости от страната.

През периода 2005-2011 г. усилията на местните власти са насочени основно към създаване на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура и благоустрояване, което разбира се влияе върху подобряване на условията за развитие на туризъм. Реализирани са проекти по различни оперативни програми:

 • Проект ''Преустройство и осъвременяване на централен площад гр. Айтос'' - II и III етап. Стойност на проекта - 833 588 лв., финансиран от МРРБ. Период на изпълнение 2007 – 2008 г.

 • Проект „Изграждане на канализационна мрежа в гр.Айтос” по програма САПАРД, на стойност 1 000 000 лв. Период на изпълнение 2007 – 2008 г.

 • Проект „Саниране на външни фасади на Дневен център за деца и възрастни с увреждания”, гр. Айтос, на стойност 55 707,36 лв. финансиран по проект Красива България. Изпълнен през 2008 г.

 • Проект „Ремонтни дейности в ОДЗ Полет” – одобрен от Социално – инвестиционния фонд, на стойност 270 000 лв. Изпълнен през 2008 г.

 • Проект “Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъци в с. Мъглен, с. Черна могила, гр. Айтос”, на обща стойност 15 000 лв. Финансиран по Национална кампания за чиста околна среда към МОСВ. Изпълнен през 2008 г.;

 • Проект «Саниране на външни фасади на ЦДГ «Здравец» гр.Айтос на стойност 200 000 лева. Финансиран по проект Красива България. Изпълнен през 2009 г.

 • Ремонт на ЦДГ "Калина Малина" - гр. Айтос” – 400 000 лв. Финансиран по СИФ. Изпълнен през 2009 г.

 • Ремонт на детско заведение в с.Пирне на стойност $22 000, финансиран от Американската армия. Изпълнен през 2009 г.

 • Финансирани проекти за почистване и облагородяване на 14 населени места на територията на общината от ПУДООС към МОСВ по Националния конкурс „За чиста околна среда” на обща стойност 140 000 лв. Изпълнени през 2009 г.

 • Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Ос 4 – ЛИДЕР, мярка 431-2. Подписан договор през 2009 г. на стойност 186 022 лв. Водеща организация МИГ –Айтос, Община Айтос – Партньор.

 • Проектът, който реализира Община Айтос през 2007 – 2011 година - „Изграждане на индустриален и бизнес парк край град Айтос” има за цел привличането на български и чуждестранни инвеститори и създаване на високотехнологични производства. По проект Индустриалният парк предлага условия за стартиране на малки и средни екологично чисти производства. 

 • Предоставено компютърно оборудване през 2010 г. - Проект „Социална услуга за качествен живот” фаза 2, по ОПРЧР към МТСП, на стойност 179 613, 56 лв. Подписан договор на 22.01.2010 г.

 • Проект „Обществена трапезария” към Фонд „Социално подпомагане”, на стойност 27 880, 02 лв. Подписан договор на 01.01.2011 г.

 • По Програма «Глобални библиотеки - България», проект “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, бяха одобрени и реализирани следните проекти: Библиотека при НЧ „Васил Левски”-гр.Айтос, библиотека при НЧ „Пробуда” – село Пирне и НЧ „Пробуда-1929” – с. Мъглен.

 • Проект „Развитие на партньорството между Община Айтос и Община Буюккаръщъран” по програма ФАР Трансгранично сътрудничество, Съвместен фонд за малки проекти България – Турция 2005.

Стойност на проекта – 45 702 евро.

Период на изпълнение 2007 – 2008 г.

Основната цел на проекта е увеличаване на контактите между бизнеса от двете общини и подобряване на езиковите умения на представителите от Община Айтос, в която турско говорящи граждани са над 33%, но голяма част от тях нямат умения във владеенето на бизнес терминология на турски език. В рамките на проекта за трансгранично сътрудничество e проведен курс по "бизнес турски език" за 2 души с цел преодоляване на езиковата бариера между айтоските и турски  бизнесмени, осъществени са взаимни визити. Дейностите по трансграничния проект на Община Айтос бяха финализирани с подготовката на брошури и рекламни материали, включващи информация за земеделието, бизнеса и занаятчийството на двете общини, отпечатани на двата езика.

 • Айтос е една от шестте общини-партньори на младежката инициатива в област Бургас, редом със Сунгурларе, Карнобат, Камено, Поморие и Несебър като партньори на Фондация „Астика" в проект за Младежко доброволческо сдружение – Бургас. Целта на проекта е създаването на устойчиви механизми за предоставяне на качествени услуги за младежи от 15 до 29 години. Ден на прегръдката, Чаено парти, Кампания „Петролни отпадъци”, Ден на младежта са само част от акцентите в двугодишната програма за младежки дейности, заложена в проекта.

 

 

Община Бургас

 

Безспорен лидер за инициирани добри практики и реализирани най-голям брой значими проекти за развитието на града и на цялата област Бургас е община Бургас.

 

 • Проект: „Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001/1.1-01/2007/045, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 г.

 

Целеви обекти: Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас, Сцена на открито „Охлюва” – Приморски парк, гр. Бургас, Младежки културен център – гр. Бургас.

Бюджет: 5 546 122.69 лв. Продължителност: 24 месеца

Контрактувани средства: 4 278 226.23 лв.

 

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на Бургаски агломерационен ареал.


В рамките на проекта са извършени следните дейности:

 • Цялостен ремонт на Концертната зала в Младежки културен център, Бургас, включващ изграждане нова ОВК система, вътрешни ремонтни дейности за подобряване на материалната база.

 • Осигурен е достъп до сградата и до сцената за хора с различни увреждания - изградена рампа и монтирана повдигаща платформа на сцената.

 • Напълно обновени са емблематичните за град Бургас Културен център "Морско казино", Бургас и сцена на открито "Охлюва". Ремонтните дейности включват изграждане ВиК инсталация, ел. инсталация, пожароизвестителна инсталация, СОТ и видеонаблюдение, вентилационна и климатизационна система, осигурен е достъп на хора с увреждания до двата обекта.

 • Оборудвани са трите сгради със съвременна озвучителна, презентационна и компютърна техника. На сградата на Културен център "Морско казино са разположени уреди за наблюдение.

Постигнати резултати от този мащабен проект са:

 • Модернизирана и достъпна културната инфраструктура в Община Бургас- обновени и реконструирани сгради на Младежки културен център – Бургас, Културен център «Морско Казино», Сцена на открито «Охлюва»;

 • Създадени условия за насърчаване и развиване на културните ценности и изяви на населението на Община Бургас;

 • Равен достъп до културните дейности и активно участие в културния живот на всички жители и гости на града и Общината, включително и за хора с увреждания;

 • Принос за подобряване на състоянието на околната среда чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обновените сгради.

 

 • Проект: „Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2007- 2013г. Бюджет на проекта: 315 724, 60 лв. Продължителност: 10. 2009 г. – 06. 2010 г.

 

Постигнати резултати:

 • Изпълнени частични строителни работи на ЕЛ и ОВ инсталации на Актовата зала в ОУ"Бр.Миладинови".

 • Организирани 3 междуучилищни фестивала, създадени 21 училищни клуба в направленията Екология и устойчиво развитие, Драма и сценични изкуства, 22 училищни презентации за историята,символите и ритуалите в съответните училища, сборници и рекламен филм за училищните ритуали в Бургас.

 • В проектните дейности участват 1 470 деца от общо 37 училища.

 

 • Проект "ЗДРАВЕ ЗА ЩАСТИЕ" Мрежа от училищни клубове, утвърждаващи здраве. Община Бургас е партньор по проектана Сдружение "Равновесие" - Бургас. Проектът е реализиран в периода 12.10.2009 г. – 30.06.2010 г.

 

Общата цел на проекта е превенция на отпадналите от училище чрез въвеждане на алтернативни извънкласни и извънучилищнидейности, насочени към здравно образование.

 

Постигнати резултати:

 • Усъвършенстване комуникативни способности, умения за овладяване на чувствата, работа с тях и толерантност при работата с маргинални общности;

 • Организирани и проведени 4 здравни кампании;

 • Проведени 9 екологични акции;

 • Сформиране и устойчиво развитие на клубове "Здраве за щастие";

 • Създаване и устойчиво развитие на клубове по Екология и туризъм;

 • Пролетно еко училище и лятна лагер школа.

 

 

 • Проект: „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас”, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 г.

Бюджет на проекта: 10 364 242, 12 лв. Продължителност: 18 месеца (16.07.2010-16.01.2012).

Безвъзмездна финансова помощ: 9 844 642.12 лв.

Стойност на проекта след проведени тръжни процедури: 8 781 052.72 лв., Усвоени средства: 4 165 412.30 лв.

Обща цел на проекта е подобряване качеството на градската среда в Община Бургас като основен инструмент за постигане на социална интеграция и устойчиво балансирано градско развитие.

 

Постигнати резултати:

1. Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. “Александровска” от пл. “Царица Йоанна” до пл. “Тройката”, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”:

 • 20 761 кв.м. благоустроени площи на пешеходна зона по ул. «Александровска» и прилежащи улици

 • Оформени и благоустроени зони за отдих и социални контакти;

 • Изградени и монтирани елементи на обзавеждането;

 • Монтирани 18 осветителни стълба с енергоспестяващи осветителни тела;

 • Монтирани 10 бр. велостоянки.

2. Реконструкция на ул. “Генерал Гурко”, ул. “Адам Мицкевич”.

 • Изградена двупосочна велоалея с дължина 720.55 м.;

 • Обновени 720.55 метра улично платно с прилежащи тротоарни пространства;

 • Изградени 4 зони за паркиране с осигурени парко места за хора с увреждания;

 • Реконструирани прилежащи зелени площи;

 • Монтирани 26 бр. осветителни стълбове с енергоспестяващи осветители

3. Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк – Нова част.

 • Рехабилитирани 46 860 кв.м. асфалтови алеи;

 • 1 665 кв.м.обновени плочници;

 • 12 500 м. подменени бордюри в Приморски парк;

 • 2, 96 дка. рехабилитирани зелени площи;

 • Обновена паркова мебел;

 • Монтирани 590 бр. стълбове с енергоспестяващи осветители;

 • Изградена система за видеонаблюдение – монтирани 16 бр. видеокамери със стойка;

 • Обособени 2 велоалеи и маршрут за хора с увреждания с дължина с хоризонтална маркировка

4. Възстановяване на декоративна стена “Стената на приказките” и водно огледало - Приморски парк.

 • Възстановена Декоративна стена «Стената на приказките»;

 • Реновиран един воден елемент - водно огледало;

 • Обособени и реконструирани две зони за игра на територията на Приморски парк;

 • Монтирани 16 броя стълбове за улично осветление с енергоспестяващи осветители.

5. Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172.

 • 1 реконструирана спортна площадка;

 • обновени настилки на комбинирано игрище за волейбол и баскетбол – 490 кв.м.;

 • 230 кв.м. обновени зелени площи;

 • Монтирани 6 бр. стълбове за улично осветление с енергоспестяващи осветители;

 • Изградена 1 зона със съоръжения за фитнес на открито, включително съоръжения за хора с увреждания.

 

6. Благоустрояване и реконструкция на пространството, заключено между бул. “Иван Вазов”, ул. “Хан Крум” и ул. “Цар Петър”.

 • 1 697 кв. м. обновени зелени площи;

 • 650 кв.м. обновени алейни настилки;

 • обособени 19 паркоместа;

 • реконструирана детска площадка с оформени две зони за игра; монтирани 26 броя стълбове за улично осветление с енергоспестяващи осветители

 

 • Проект “Зелени коридори” – популяризиране на природно, културно историческото наследство в региона на Бургас и Къркларели.

Партньори по проекта са Община Бургас, България и Община Кърларели – Република Турция, като проекта ще се реализира в продължение на 12 месеца /02.07.2011– 01. 07. 2012/.

Общият бюджет на проекта е 98 401.49 EUR, от които

Бюджета на Община Бургас е 78 212.01EUR.

Дейности:

 • Подготовка на проучване на съществуващото състояние на природния, културен и исторически потенциал на двата региона – Бургас, Къркларели; Организиране на експертни форуми за генериране на идеи за потенциалните „зелени коридори” в двете области – Бургас и Къркларели и тяхното устойчиво управление;

 • Развиване на концепция и технически дизайн на пилотен “зелен коридор” на територията на Бургас;

 • Подготовка и изработване на интерактивен пътеводител за популяризиране на концепцията за зелени коридори в регионите на Бургас и Къркларели

 • Организиране на трансгранична конференция “Зелени коридори – практическо решение за природо съобразен туризъм

 

 • Проект "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",

Мярка: "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013г.

Проектът е с продължителност 24 месеца и е с общ бюджет 801 873,19 лева. В рамките на проекта в две поредни години ще бъде организирано иновативно културно събитие – Фестивал с шест различни сегмента „Включи града”, включващ концерти, изложби, организиране на творчески работилници, арт инсталации и други.

 • Проект: „Културно-историческото наследство на остров Св. Анастасия и град Бургас – атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация”, Схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“, ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013,

 

Общият бюджет на проекта е 5 205 099,65 лв.

Бюджета на Община Бургас е 583501,09 лв.

Продължителност: 22.11.2012 г. – 22.11.2014 г. (24 месеца)

 

Общата цел на проекта е да подпомогне устойчивото социално – икономическо развитие на Община Бургас, посредством повишаване на туристическия потенциал за развитие и маркетинг на конкурентоспособни туристически продукти, основани на богатото природно и културно-историческо наследство.

 

Предвидени дейности:Разработване на маркетингова стратегия и реализация на дейности за популяризиране на туристическата дестинация „Бургас и Остров Света Анастасия”

 • Реставрация и адаптация на културно-историческото наследство на остров Св. Анастасия

 • Реконструкция и обновяване на допълнителна техническа инфраструктура, необходима за посещение на атракциите

 • Обособяване на културно-исторически маршрут в историческото ядро на гр. Бургас с посетителски информационен център и павилион

Очакваните резултати от реализацията на проекта:

 • Утвърден имидж на гр. Бургас и остров «Света Анастасия» като конкурентоспособна туристическа атракция от регионално и национално значение;

 • Въведени иновативни и нетрадиционни техники за социализиране и интерпретация на културно – историческото и природно наследство на град Бургас и остров «Света Анастасия»;

 • Изградена подходяща среда и условия за развитие на специализирани видове туризъм, свързан с опознаване на културно – историческото и природно наследство , духовни преживявания и популяризиране на местната културна идентичност

 • - Подкрепа за устойчиво и балансирано развитие на туризма в местен и регионален мащаб.

 •  

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 • Проект "Eco-mobility label" - Еко-мобилити маркировка", финансиран по програма "Интелигентна Енергия - Европа" на Европейската Комисия.

 

Финансиране на проекта:Изпълнителна Агенция за конкурентоспособност и иновации към ЕК чрез Програма «Интелигентна Енергия Европа»

Обща стойност на проекта: € 896 149

Бюджет на Община Бургас: € 36 609

Продължителност: 36 месеца (01.07.2010-30.06.2013 )

Партньори:

ICLEI – Местни власти за устойчиво развитие Международна Асоциация на Местните власти, Единбургския университет „Напиер” – Великобритания, „Модел 21” - Белгия, „Траджект” - Белгия, „Трайвектор” – Швеция, Фондация „Интерфейс опит в колоезденето” – Холандия

Община Мишколц – Унгария, Община Бургас - България

Цел на проекта:

Проект Еко Мобилност цели създаването на набор от критерии за оценка и подобряване устойчивостта на транспортните политики местните власти ". Целта е да се популяризира и адаптира градската среда в съответствие със Схемата "EcoMobility Label"(„Еко Мобилност – Етикет”), който насърчава чисти и енергийно ефективни системи за мобилност чрез предоставяне на "етикет за качество" на градовете с оглед на техните транспортни политики, услуги и инфраструктура. Чрез схемата за етикетиране ще се утвърдят критерии за оценка на достъпността и отвореността на градските зони в областта на инфраструктурата за пешеходците, велоалеите и обществения транспорт и политиките за насърчаване на интер-модалността.

Очаквани резултати:

 • Изработване и внедряване на стандарти за Еко Мобилност, съобразено политиката на Европейския съюз насърчаваща алтернативни форми на транспорт – пешеходен, велосипеден, интермодален транспорт;

 • Повишаване безопасността на градските центрове, чрез насърчаване на инфраструктурните инвестиции за безопасно ходене и колоездене;

 • Подобряване качеството на околната среда чрез намаляване на вредните газове от транспорт.

 • Насърчаване пестенето на енергия чрез използване на алтернативни форми на транспорт.

 

 

 • Проект: "Роля на иновативните услуги на туристическия пазар в подкрепа на регионалното развитие", по програма SMART +.

Основна цел е да се инициират туристически клъстери и да се подпомогне сътрудничеството на регионално, национално и международно ниво в областта на туризма. Партньори на община Бургас са Регионалната агенция за развитие в Козани,  /Гърция/, Отдела за бизнес планиране и развитие в Район Лайпциг и Община Сервия-Велвенто в Гърция. Дейностите по проекта включват обучения в целевите региони за запознаване с опита в областта на туризма и управлението на дестинациите, разработване и прилагане на пилотна електронна система за управление на дестинациите и закупуване на оборудване за прилагане на разработената система за управление на дестинациите. Системите ще бъдат насочени най-вече към малките и независими доставчици на туристически услуги и ще обединяват и разпространяват разнообразни пакети от туристически услуги.

Общият бюджет на проекта е 325 000 евро, от които 105 000 евро е бюджета на Община Бургас.

Продължителност на проекта: 1 май 2011 – 30 април 2013

 • "INNOVATIVE HANDICRAFT" (IN HAND), EU’s Culture Programme (2007-2013); Община Бургас е партньор с шест организации от Италия, Франция и Испания. Бюджет на Община Бургас: 57 536 EUR

Продължителността: Декември 2008 - Май 2010

Целта на проектае да се създадат условия за иновации и изследване, за да се стимулира икономическия и културен растежа на занаятчийството. По време на изпълнението на проекта е извършен подбор на занаятчии и художници, чийто творби са включени в международните изложби, организирани по проекта.

 • РОЛЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР В ПОДКРЕПА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, SMART +

Общ бюджет на проекта: 270447EUR

Бюджета на Община Бургас: 105 000 EUR


Партньори на Община Бургас са Регионалната агенция за развитие в Козани, /Гърция/, Отдела за бизнес планиране и развитие в Район Лайпциг и Община Сервия-Велвенто в Гърция.

Основна цел е да се инициират туристически клъстери и да се подпомогне сътрудничеството на регионално, национално и международно ниво в областта на туризма. Дейностите по проекта включват обучения в целевите региони за запознаване с опита в областта на туризма и управлението на дестинациите, разработване и прилагане на пилотна електронна система за управление на дестинациите и закупуване на оборудване за прилагане на разработената система за управление на дестинациите. Системите ще бъдат насочени най-вече към малките и независими доставчици на туристически услуги и ще обединяват и разпространяват разнообразни пакети от туристически услуги.

Община Камено

 

Община Камено се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно - териториалните граници на Бургаска област.Историята твърди, че Камено започва своя живот преди повече от 500 години.

Заселването на Камено на сегашното му място се обяснява с появата на турския чифлик през 1633 г., около който се настаняват жителите на Кичук хаджик.

Името Камено е буквално преведено през 1934 г. от старото име Каялий. Думата има османотурски произход. Според народната етимология името идва от турската дума „кая” – която означава „камък”.

Общината има ресурси за развитие на туризъм, но до този момента не са разработени туристически продукти, които да привличат туристи.

Крепостта “Русокастрон” според находките, откривани тук, е съществувала още в предримска епоха. Проучване е експониране на находките, разработването на проекти и продукти чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари ще допринесе за развитие на туризма в региона.

Вече над 80 години в Камено са отворени вратите на читалище „Просвета“, създадено през 1927 г. по инициатива на група учители. Към читалището има изграден фолклорен ансамбъл „Здравец” с три формации, група за автентичен фолклор с художествен ръководител и хореограф Димитринка Бакалова. Танцовият ансамбъл „Здравец” е носител на идеите и продължава традициите на Каменския ансамбъл за народни песни и танци и двадесет години той има свое място в културния афиш на страната и чужбина.

Проект “Съвременно читалище – съвременен дух в община Камено” за 1 783 609,31 лева е одобрен и очаква финансиране от ОПРР.

За 1млн. 330 хил. лева Община Камено е реализирала проекти през периода 2007-2011 година. Инвестиции са направени за изграждане на инфрастуктурата чрез изграждане на канализационна мрежа в гр.Камено – XI етап”, ремонти на образователна инфраструктура, подобряване на условията за работа в средищните училища, предоставящи интегрирано образование на ученици от ромски произход в етнически смесени класове на територията на община Камено”, социални услуги за Подкрепа за независим и достоен живот за възрастни и хора с увреждания”.

В момента се изпълнява  Проект за 3 млн. 948 хил. лв. "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

 

Община Карнобат

 

Историческите извори сочат, че от ХV век насам Карнобат е бил винаги административен център, стопанско и търговско средище с традиционен ежегоден панаир.

Територията на днешния град е обитавана от най-дълбока древност. За това свидетелстват Карнобатската селищна могила и римската крепост Маркела (Крумово кале, Хисарлъка), край която през VIII век кан Кардам удържал бляскава победа над византийците.През Възраждането Карнобат става обединителен център на културно-просветното развитие на района.

До края на 2012 г. община Карнобат предвижда да започне реализацията на няколко крупни проекти, едновременно с това да финализира изпълнението на вече започнати и да се подготви за кандидатстване по нови програми.  Основно с привлечени средства, администрацията планира да осъществи намеренията си и да превърне Карнобат в модерно развит туристически център.

Маркели – важен стратегически център през Средновековието

Крепостта Маркели се намира на 7.5 км от Карнобат. Разположена е върху възвишението Хисар, което е част от Източна Стара планина. Общата площ на Маркели е 460 декара, а дължината на крепостните стени е 530 м. И до днес могат да се видят защитните ровове и валове, които са обграждали крепостта като пръстен. Те са едни от най-големите изкуствено изградени укрепления, открити до сега на Балканския полуостров. Крепостта е била непристъпна, а при обсада се снабдявала с вода чрез специално изградено водно съоръжение свързващо града с близката река.

При археологически разкопки в крепостта са разкрити средновековна базилика от VI век, старобългарска църква от X век, византийска църква от XI век, както и много артефакти като бронзови монети от VI-XIII век, фрагменти от графитни рисунки, керамични мозайки и бронзови средновековни печати.

Маркели е била важен военно-стратегически център и е играла една от основните роли в българо-византийските отношения. Крепостта е охранявала единствения път към Върбишкия и Ришкия проход.

Крепостта се реставрира от 15 години и Община Карнобат последователно работи за да превърне това наследство в туристическа атракция. Цялостната концепция за Маркели предвижда реставрация и укрепване на източната крепостна стена с четири кули, югоизточната куртина на южната крепостна стена, трите кули на северната стена, западната крепостна стена, християнски храмов комплекс и водоснабдително съоръжение. Тук посетителите ще могат да видят и възстановка на военен стан, арена на битка от 8 век, средновековна школа за млади войни и средновековна бойна техника в реални размери. Нов път с дължина 3 км ще отвежда до крепостта, която има потенциал да се превърне във важен туристически обект не само за региона, но и за цялата страна. Реализацията на проекта ще донесе не толкова преки, колкото косвени ползи на община Карнобат. Градът е на половин час път от морските курорти и Община Карнобат разичита основно на туристопотока от морето и има амбиция да представи на туристите културното си наследство. Това ще се отрази и върху други отрасли на икономиката, защото туристите ще посетят тези магазини, заведения, хотели и ще налеят свежи пари в общината.

След дългогодишни усилия, Община Карнобат ще стартира изпълнението на проект за реставрация на средновековната крепост Маркели край града. Проектът, на стойност   3,25 млн. лв. е одобрен преди месеци, но стопиран заради проточилата се процедура по деактуване на терена около крепостта от публична общинска собственост в публична държавна собственост, но процедурата е пред финала и проектът ще стартира:

 • „ Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на туристическа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „ Средновековен парк Маркели”

ОПРР 2007- 2013 г., Приоритетна ос 3 „ Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1. „ Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Стойност 3 225 792,58 Евро, съфинансиране 28 644, 6 Евро

 1. Подобряване състоянието на средновековна крепост „ Маркели”- консервационно- реставрационни дейности, експониране на крепостта, възстановка на военен стан и арена на битката.

 2. Социализация на обекта – СМР, електрификация, водоснабдяване и канализация, озеленяване.

 3. Оборудване и разработване дейността на посетителски информационен център

 4. Маркетингови и рекламни дейности

 5. Дейности по информиране

 

До края на годината ще бъде финализиран и един от най-мащабните проекти на общината – реновирането на централната част на Карнобат.  Проектът е на обща стойност 5 млн. лв. и след реализацията му визията на града ще бъде напълно променена. Значително по уютен ще бъде градският парк, в модернизацията на който се влагат над 1.5 млн. лева.

Община Карнобат почти изцяло е решила проблемите с образователната инфраструктура. С реализацията на проекта за над 4.5 млн. лв., който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет, са  ремонтирани, обновени и санирани сградите на училищата и детските градини в града.

Две нови пречиствателни станции и близо 19 000 м. нова канализация се предвижда да бъдат изградени в селата Кликач и Екзарх Антимово по „Програма за развитие на селските райони”. Градът кандидатства за 4.5 млн. лв. за село Кликач, където ще бъдат построени модерна пречиствателна станция и канализация.

Очаква се през тази година да започне и изграждането на претоварна станция за отпадъци в рамките на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Бургаски регион. В този проект Карнобат си партнира с други 8 общини,  от областта. Общата му стойност е 43 млн. лв., от които 34.4 млн. лв. се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Околна среда", 6 млн. лв. се осигуряват от държавния бюджет, а останалите 2, 6 млн. лв. се осигуряват от общините Бургас, Несебър и Карнобат.  Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на 2014 г.

 

Община Малко Търново

 

Значителен опит в разработването на проекти за опазване на културно-историческото наследство и природно богатство и за насърчаване развитието на турзима в Странджа е натрупала община Малко Търново.

Реализирани проекти

 • Проект „Посока Странджа планината на древните траки” – разработване на нов продукт на културния туризъм с повишено качество и пазарна стойност, Стойност: 232 350 евро, 2004

Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Програма ФАР – Развитие на културния туризъм на България. http://www.malkotarnovo.yes.bg

Основни цели:

- привличане на вниманието към Странджа планина като туристическа дестинация;

- съхраняване на природното и културно наследство на региона чрез туризма;

- разкриване на устойчиви работни места в туризма;

- подпомагане на професионализацията на местните туристически инициативи;

- прилагане на успешни модели и практики в туризма.

Проектът развива съвкупност от инструменти, които позволяват професионалната експлоатация и управление на богатите ресурси на региона за туристически цели. Подобрено е състоянието на съществуващата туристическа инфраструктура, поставена е указателна и информационна маркировка. Създадени са нови туристически продукти, базирани на автентичността и уникалността на природното и културно наследство на Странджа планина.

Те включват археологическите паметници на тракийската култура, автентичните по бит и традиции села Бръшлян и Стоилово, местната кулинария, характерните за региона фолклор и ритуали. Изграден е Посетителски център, който поема функцията на структура за интегрирано управление на дестинацията като цяло.

Проведени са обучения на местни хора в областта на туризма: маркетинг, мениджмънт, настаняване, храни и напитки, анимации и атракции, бизнес комуникации.

За подобряване на туристическата инфраструктура се извършиха следните дейности: - реконструира се полуразрушена ловна хижа; изграден заслон в м. Докузак; изграден заслон край с. Заберново; подобряване достъпа до археологическите обекти – долмени в м. Лъгът в защитена местност Парория; реставрация на манастир „Св. Троица” в м. Котвините между селата Визица и Граматиково;

Изготвиха се рекламни материали на пет езика включващи: брошури, каталози, карти, пътеводител на дестинацията и ръчно – чертана карта.

Създаден е CD, видеоклип и 30 минутен DVD – филм „Магията на Странджа”. Изготвен е действащ уебсайт на Община Малко Търново.

Участва се в национални и международни туристически борси и изложения.

 • Реставрация и опазване на Тракийско светилище и куполна гробница в м.Мишкова нива – Малко Търново, съхранение на паметника и включването му в екологични и културни туристически маршрути; Стойност: $ 24 000.

Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Националната комисия на ЮНЕСКО в София. В реализацията на проекта участваха екип от експерти под ръководството на доц. д- р Валерия Фол, както и специалисти проучвали гробницата преди 20 години – доц. д-р Петър Делев и арх. д-р Малвина Русева.

Дейностите по проекта включват достъп до обекта чрез рехабилитация на съществуващ черен път от информационния център до Мишкова нива; изграждане на площадки за временно депо на каменните детайли; изграждане на подходи към гробницата, почистване, подравняване и насипване с инертен материал, пространството около и вътре в нея; укрепване на съоръжението с наместване на блоковете.

 • Изграждане на Туристически център – гр. Малко Търново”на стойност 130 000 лева. 2006-2007

 

Постигнати резултати: Извършен цялостен ремонт на общинска сграда – външна реконструкция, ремонт на покрив, дървена и каменна облицовка. Обзаведен и снабден е с модерни комуникационни средства.

 • Ако нямаш огледало, погледни съседа си – маркетинг на екотуристическия потенциал на Странджа/ Йълдъз”, 122 376 Евро

ФАР ТГС България Турция „Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие в района на Странджа/Йълдъз планина” BG 2005/017-453.01.02.0101.12.2007г. 30.12.2008г.

 

http://strandzhamountain.com/

 

Проектът се реализира от община Малко Търново, с партньорството на съседните общини Къркларели (Р Турция ) и Царево (Р България).

Основната цел на проекта устойчиво развитие на района, чрез подобряване на икономическото състояние на живеещите от двете страни на границата.

Постигнати резултати:

Разработена обща база данни на туристическите ресурси на територията на трите общини – извършен анализ на съществуващото положение чрез проведени теренни проучвания на българска и турска територия; разработени три трансгранични туристически програми и три трансгранични екскурзионни маршрута; отпечатана първата туристическа карта на Странджа като географско понятие – планината и в българската и в турската си част. Картата съдържа информация за маршрути и основни забележителности в общините Малко Търново, Царево, Приморско, Средец, Къркларели (Р Турция). Заснет CD филм, който ще се разпространява с рекламна цел, а също и информационни брошури. Проведено обучение на местни кадри, безработни жители на общината, за екскурзоводи.

Реновирана Туристическа база в Малко Търново, с капацитет 65 човека

 

 • Сенките на общото наследствоProject dated 2004 CBC TR 0405.04/004 named “Border Zone Development Action Project

Водеща организация: Община Къркларели (Р Турция)

Партньор: Община Малко Търново

 

Чрез проекта бяха взаимно представени извършените проучвания в двата региона в създадения трансграничен виртуален музей. По този начин проекта осигури мобилност в културната сфера в двата региона и ускори настоящите действия в участващите структури – община Кавакли, община Къркларели, Регионален Музей Къркларели, Община Малко Търново, Исторически музей Малко Търново, Регионален Бургаски музей.

Проектът бе фокусиран върху културния пазар. Взаимното представяне на историческото и културно наследство е неговата главна ос. Създадени са общи информационни мрежи за споделяне на реализираните изследвания, което подчертава важността на културното наследство , притежавано от двата региона и дава основа за дългосрочно сътрудничество.

 

 • Полъха на Странджанското приятелство, 46 964 Евро Budget Line: Item 22.020401 of the General Budget of the EC ; Reference: CFCU/TR 0502.04, 2007 г. Продължителност: 9 месеца

 

Водеща организация: Община Къркларели (Р Турция)

Партньор: Община Малко Търново

 

Принос за взаимно представяне на общото културно наследство между Турция и България за културна интеграция чрез развиване на трансгранични Мрежи за културно и социално сътрудничество.

 

 • Създаване на екипи за реставриране на културни и архитектурни паметници, Стойност: 17 000 евро, 2004 г.

Проектът е спечелен от Дружество на художниците – Бургас в партньорство с Община Малко Търново пред Програма ФАР – Проект за заетост в районите със стоманобивна и минна промишленост. Двадесет работника се обучиха и получиха сертификат за професионална квалификация по реставрация на архитектурни и културни паметници.

Реставрирана е Попикономовата къща и сградата на бившата детска градина.

 • Информационно пространство и технологии в подкрепа на екотуризма, стойност 179 841 лв.от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда към МОСВ

Постигнати резултати:

- Изготвена уебстраница, представляваща туристическия ресурс на общината, съдържаща информация за над петстотин обекта, представени с текст и снимки на български и английски език;

- Монтирани са 16 мобилни интернет камери.

 

 • Финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия аварии и катастрофи към Министерски съвет: Ремонт на православен храм „Успение Богородично”, Стойност: 165 000 лв.,

Ремонтът включи следните строителни дейности: препокриване на храма, външно боядисване, облицовка с камък и вътрешно обновление. Извършените спешни аварийни дейности елиминираха опасността от срутване на таванската част на храма и застрашаваща живота на посетителите в него.

 • Изграждане на Исторически музей Малко Търново, като самостоятелно юридическо звено със своя структура и щат

Повече от 15 години музея в гр. М. Търново бе с неустановен статут. Това наложи юридически той да се обособи, като самостоятелно звено, с цел по- добро опазване, съхранение и популяризиране на богатото културно – историческо наследство на общината. Музеят е изцяло на издръжка на общината и към момента в него работят 8 служители.

 • Почистване, възстановяване и маркиране на маршрути на територията на Община Малко Търново, Стойност: 119 214 лв.

Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите. Проектът включва екопътека по поречието на р. Велека, интернет сайт на два езика, дипляна и DVD – филм, който представя уникалната природа за посетителите на Странджа. Екопътеката започва от м. Качул и продължава по поречието на р. Велека, където могат да се наблюдава гнездилища на редки и защитени птици. От реката се стига до местността Юртет, където е изграден туристически заслон. Трасето продължава по билото на планината и стига до местността Калугерово, където е изграден втори заслон за отдих. Екологичната пътека завършва в непосредствена близост до село Граматиково в лесопарк „Тумбата”. 2005 г.

 • Възстановяване на Килийно училище с. Заберново към църквата „Св. Лука”, Стойност: 5 000 лв. Собствено финансиране

Възстановено е килийно училище от 1830 г., експонирана е музейна експозиция в него. 2005 г.

 • Маркиране на маршрути на територията на община Малко Търново, Стойност 119 214 лева, ПУДООС 2005 г.

 • Реконструкция на църквата „ Св. Илия” с. Бяла вода, стойност 10 000 лева, Собствено финансиране 2005 г.

 • Възстановяване на Православен храм „ Св. Димитър” с. Бръшлян, Стойност 10 000 лева, Собствено финансиране 2005 г.

 • Изграждане на параклис „ Св. Петка” край с. Бръшлян, стойност 10 000 лева, Собствено финансиране 2005 г.

 • CULTEMA Културна стойност за устойчиво териториално управление и маркетинг

Проектът е подготвен и се изпълнява от Департамента по благоустройство на Регион Венеция (водещ партньор).Финансира се от ЕС, в рамките на Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа. Продължителността му е 30 месеца (01.02.2011 – 31.07.2013), а общата стойност възлиза на 1 426 500 евро. От тях 114 325 евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие за община Малко Търново, а 20 175 евро (15%) – собствен принос. Община Малко Търново е ЕФРР партньор редом с Басейнова дирекция и Департамент за координиране на политиките и институционалните връзки – Венеция, Министерство на културата и туризма на Гърция, Министерство на културата и националното наследство на Румъния, Технологическия университет в Грац – Австрия и град Санкт Файт ан дер Глан – главен административен център на едноименния австрийски окръг. Проектни партньори по Инструмента за предприсъединителна помощ са Министерствата на културата на Македония, Сърбия и Черна гора, участват и сръбските общини Деспотовац и Загубица. Наблюдатели на проекта са Съвета на Европа, Градския съвет на Венеция, австрийската Асоциация за опазване и изследване на културното наследство и албанската фондация „Арт Контакт“.

Проект CULTEMA има за цел разработване на обща маркетингова стратегия за увеличаване на инвестициите в културното наследство, създаване на нови институционални възможности и прилагане на иновативни модели на управление, способни да намалят административните, социалните и икономическите бариери между културното наследство и потенциалните инвеститори. Проектът разглежда културните ценности не от гледна точка на изгодата за тези инвеститори, а като фактор на икономическия растеж.

 • Пилотен проект за местно развитие Странджа се разработва в момента. Проектът е подкрепен от общини, областна администрация Бургас и МРРБ, Министерство на културата, МОСВ

Пилотният проект за местно развитие „Странджа” е инициатива на Съвета на Европа по Регионална програма за културно и природно наследство на Югоизточна Европа. Проектът се стреми да открие алтернативи за хомогенизацията на територията на региона чрез разработване на стратегия за устойчиво развитие, която да използва по възможно най-добрия възможен начин наличните регионални ресурси.

 

Община Несебър

 

Несебър е единствения град в България, включен в Световното наследство на ЮНЕСКО, което е голяма привилегия, но също така и голяма отговорност.

Проекти от Община Несебър по европейски оперативни програми:

 • Project name: Crafts Demonstration Center in Nessebar and Edirne

IPA CROSS-BORDER PROGRAMME , (CCI Number: 2007CB16IPO008)
Project No. 2007CB16IPO008-2009-1-069, Contract № РД-02-29-148/30.06.2011, Lead Partner NESSEBAR MUNICIPALITY

Община Несебър изпълнява проект по програмата за Трансгранично сътрудничество България –Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Одрин” на стойност 599 132,11 евро.
Община Несебър е водеща организация, а партньори по проекта са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин както и Генералния секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

Целта на проекта е установявяне на възможности за дългосрочно сътрудничество между занаятчиите в трансграничния регион Несебър – Одрин, за промоция и съвместен маркетинг на местните занаятчийски продукти, чрез създаване на демонстрационен център.

Идеята на администрацията е да се преустрои и реконструира с европейски средства сградата на бившата поликлиника в новата част на Несебър, която от години е в окаян вид и има спешна нужда от ремонт. Предвижда се на първия етаж да се направят и оборудват кабинети и зали за обучения и срещи, а на втория мултифункционална конферентна зала за изложби, семинари и други прояви. В рамките на проекта за трансгранично сътрудничество ще се проведат различни занаятчийски изложби, обучения, практически семинари. Ще бъде създаден уеб сайт на местните занаятчии в Несебър и Одрин, който ще съдържа информация за предстоящи изложения, продукти и услуги.

 • Каменен музей на българските владетели ще привлича туристи и ще разказва историята на България. Пантеонът ще бъде разположен в рамките на предвидения за строителство екопарк на възвишенията северозападно от Слънчев бряг и освен държавните владетели, ще увековечи и велики личности, оставили диря в българската история. Изработването на паметниците ще бъде организирано в рамките на пленери по скулптура, които общината ще инициира всяка година.

 

 • Мащабен е и проектът за културен център, който да оформи централната част на Несебър. Амбиците са градът да се превърне в романтичен център на България и да развие сватбения туризъм, привличайки все повече двойки да сключат брак край вълните. Активно се реставрират и средновековните църкви, които влизат в проекта Духовен път- атрактивен начин да се покаже уникалността на всеки един от 11-те храма в града.

 

 • Проект „Вяра в Несебър” по ОП „Регионално развитие 2007-2013", чиято цел е две от старинните църкви в Несебър – „Св. Параскева" и „Св. Йоан Кръстител", прилежащата им инфраструктура и улицата, която ги свързва, да бъдат реставрирани, консервирани и социализирани в градската среда. Това ще бъде и изграждането на първата част на културно-историческия маршрут „Духовен път", който има за цел да покаже на туристите, всички църкви в Старинен Несебър и първата му част включва църквите „Св. Йоан Кръстител", „Св. Параскева" и „Св. Архангели Михаил и Гавраил". Община Несебър е предвидила реставрация и консервация и на църквата  „Св. Архангели Михаил и Гавраил", като за тази цел ще бъде разходвана паричната награда, която Община Несебър спечели от конкурса „Чудесата на България", когато тя бъде предоставена на Общината.

 Инфраструктурните промени няма да подминат и съставните селища в общината. Планирано е създаването на градски парк и разширяване на пречиствателната станция в Равда, а Обзор вече може да се похвали с напълно готов проект за монтиране на мостик. В Кошарица ще бъде обособен център с парк, детски площадки и фитнес на открито, който ще заеме мястото на старото кметство. Пешеходна и велоалея ще свързва курортното селище с най-горещата точка през лятото- Слънчев бряг. Всички стадиони на територията на общината ще бъдат реновирани, за да изградят спортна мрежа, която да се ползва за подготовка от български и чужди отбори и така да се удължи активният сезон. Самият Слънчев бряг ще се сдобие с нова обществена сграда, в която да бъдат разположени зали за семинари, пенсионерски клуб и административна част. За Свети Влас общинската администрация предвижда изграждането на нов културен център и спортна зала.

Община Несебър обменени добри практики и идеи, за опазване и развитие на културно-историческото наследство с представители на Общини от Унгария, Полша, Германия, Италия и Румъния. Проведена е конференция в Несебър като част от значимия форум "В унисон с Европа".

Форумът в Община Несебър се проведе в рамките на три дни, през които чуждестранните гости имаха възможността да се запознаят подробно с историята на стария Несебър, да разгледат неговите средновековни къщи и църкви и да обсъдят бъдещи парньорства.

На провелата се конференция на тема Градско планиране и Проекта за културно наследство на ЮНЕСКО, присъстващите експерти, представители от общо шестте страни, участнички в проекта, обсъдиха закони и проекто-закони за управление на градовете, които са или притежават паметници на културата от Световно значение. Обсъдени са общи проблеми, касаещи градоустройството, преместваемите обекти, разполагането и облика на рекламно – информационните табла, както и добри практики по опазване, развитие и консервация на защитените паметници на културата.

За да разясни по-подробно начините, по които ръководството на Община Несебър опазва и развива Старинен Несебър. Доклад представя какви са предпазните мерки, които Община Несебър е предприела, за да запази културно-историческата си ценност, съобразявайки се с това, че Несебър е жив град, а не просто необитаема историческа ценност, която се посещава само от туристи. Именно за това и стремежът на общинското ръководство винаги е бил да се намери баланса между опазването на Старинен Несебър и нуждите на хората, населяващи града. Специално внимание ще бъде обърнато на проектираните схеми-концепции, за разполагане на преместваеми обекти и начините, по които от това лято, рекламно-информационните табла ще бъдат изработени и съответно разположени на позволените за това места. Предстои изработването на нов Подробно устройствен план на Несебър, съобразен с Плана за опазване и управление на Старинен Несебър.

 

Община Поморие

 

 • Проект ‘Всичко за солта’ към европейската програма “Екос-Увертюр” на програма ФАР на стойност 160 000 евро. Проектът има за цел създаване на устойчива и трайна мрежа за сътрудничество между регионите с цел икономическо развитие, основано на тяхното културно и природно наследство и по - специално на традиционната технология за производство на сол и на туризма, поддържане на съществуващите и създаване на допълнителни работни места. Проекта допринася за решаване на специфични местни проблеми, които партньорите срещат във връзка с управлението и използването на традиционните солници и техните територии, като приватизацията на държавните предприятия и имоти, създаване на кооперативни структури на соларите, осигуряване на подходяща защита и управление на обектите с висока степен на съхранение. Откриват се възможности за използване на различни финансови източници, включително бъдещи Структурни фондове, във връзка с предмета на проекта, както и получаване на видими и дълготрайни резултати с благотворно значение за региона и за времето след завършване на проекта. Реализация – 2002 г.

 

 • Проект "Програма за устойчив модел за развитие на балнеотуризма в Поморие" финансиране от ФПББ и Българска асоциация по балнеология.Целите на проекта са: запазване и развитие на традициите на балнеологията в България; изработване и изпълнение на Национална стратегия по балнеология и балнеотуризъм в сътрудничество със законодателната и изпълнителната власт, активно сътрудничество с органите на държавна власт и органите на местното самоуправление и местната администрация. Реализация през 2000/ 2001 г.

 

 • Проект "Парк в защитена местност Поморийско езеро" финансиране от Корпус на мира SPA - проект - 2002 г. Цели на проекта: подобряване и повишаване на здравните стандарти в региона, възстановяване на естествената екосистема около Поморийско езеро. Проекта се състои от три фази: реставрация и въэстановяване на региона, фактическо създаване на парка и установяване на естествени граници между езерото и пътя, дейности по поддръжка на парка.

 

 • Проект за изграждане на хидропарк в непосредствена близост на гр. Поморие , реализиран от ЕТ’ Лотос-Тр. Момчилов” след успешно кандидатстване по проект “Заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост” на Програма ФАР. Стойност на проекта – 60 000 евро. Реализация – 2002 г.

 

 • Проект "Екологични инициативи за опазване и популяризиране на Защитена местност "Поморийско езеро" финансиран от Българо - швейцарска програма за опазване на биоразнообразието и участието на скаутски клуб "Делфин"-2003 г.

 

 • Проект "От нас зависи бъдещето на земята" финансиран от Българо - швейцарска програма за опазване на биоразнообразието - 2003 г. Проект свързан с подобряване на екологичното състояние на Поморийско езеро.

 

 • Проект "Светът е море" финансиран от МТСП. Проектът е с културна и социална насоченост.По проекта се организира пленер на тема "Светът е море" в който участваха художници в неравностойно положение. Изпълнен през 2004 г.

 

 • Проект "Красива България 2006" е реализиран с финансовата помощ на МТСП, ЕС и ПРООН. Обект: "Благоустрояване на парк и ремонт на покрив на Исторически музей - Поморие". Обща стойност на проекта - 435 640 лв., като 371 800 лв. са използвани за строително - ремонтни дейности, 24 000 лв. за професионално обучение и 39 840 лв. за проектиране и разходи за организация и изпълнение на проекта.

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

Общата площ на община Приморско е 350,7 квадратни километра, която е 4,61% от територията на Бургаска област и 0,32% от територията на Република България.

Най-голямото предимство на община Приморско е, че тя граничи с Черно море и че плажната ивица на общината е най-дългата и най-широката от всички общини на Южното Черноморие. Приморско има и летище.

За 2010г. курорта Приморско е привлякъл най-много български туристи.2 Града е предпочитана дестинация заради благоприятния климат, прекрасната си природа, историческите и културни паметници на територията му, гостоприемното местно население и не на последно място различните атракции предлагани на турситите, които го правят подходящ както за спокойна семейна почивка, така и за интезивна почивка с много партита, емоции и незабравими мигове.

Въпреки атрактивността на Приморско и хилядите туристи от цял свят, които посещават града всяка година по време на летния сезон, до момента Приморско е сред общините, които в малка степен са използвали европейските фондове за да направят района по привлекателен. Иницитивата за развитието на общината идва основно от бизнеса.

Направените проучвания и разговора с г-жа Люба Желева- специалист „Евроинтеграция„ в община Приморско показват, че за периода 2005-2010 в Община Приморско са изпъленени няколко проекта, най-мащабен от които е проект за 19.173 млн.лв по Програмата за опазване на околната среда и водите: „Подобряване инфраструктурата за отпадни води на Северни, Южни територии и СО “Узунджата”.

 

По мярка 322 – "Развитие и обновяване на селата" от Програмата за развитие на селските райони ще бъде получена сума в размер на 1 274 162 лв.за проект „Реконструкция и благоустройство на централна градска част, кв. 69 и кв. 33а - град Приморско” с които да бъде извършена реконструкция и благоустройство на централната градска част в Приморско, включващи централния градски площад и Морската градина. С тази инвестиция площадното пространство на общинския център ще бъде напълно обновено и ще се превърне в представителна част на града с европейска визия. В морската градина се предвижда да бъдат обособени зони за отдих и игри, атракции, водоскоци, нови зелени площи и ново осветление.

 

Договорът по мярка 321 – "Развитие на услуги за населението и икономиката в селските райони" ще осигури 2 627 180 лв. по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Веселие, община Приморско". С тази сума изцяло ще бъдат решени дългогодишните проблеми с амортизираната и остаряла водопроводна мрежа на едно от най-бурно развиващите се населени места в общината Приморско.

Очаквано е изпълнението и на проект по мярка 321 - "Съвременен облик на община Приморско:изграждане на канализационна система с ПСОВ в с.Веселие и пристройка и преустройство на читалище"Самообразование" гр.Приморско" като сумата по този проект се очаква да бъде 5 566 224 лв. Сключени са договори и по трите проекта, като Община Приморско вече е получила авансови плащания по тях.

 

Възможността да бъдат привлечени милони левове по различни програми ще доведат до подобряване на качеството на живот и ще добавят по-висока стойност на предлагания туристически продукт. Това мнение се подкрепя изцяло от новата управа на Община Приморско, решена да навакса, пропуснатите възможности, особено в сферата на културата, опазването на природното, културно и историческо наследство и устойчивото му използване. Това включва и подобаващо предствяне на региона.

А Приморско има какво да покаже и с какво да привлече още и различна категория туристи- интересуващи се от култура, история, археология, природа и любители на различни спортове.

Най-интересната част от историята и културата на града е свързана с древните траки, които са живели по тези места. Тук са открити 4 светилища, 12 долмени и 10 могилни некропола. Най-забележителното място от култовите паметници е светилището “Беглик таш”, което олицетворява култа към слънцето.

 През 2003г. e открито светилище, което се определя от археолозите като наи-ранното открито досега тракийско магелитно светилище в Югоизточна Тракия и Черноморското крайбрежиe. Намерените керамични съдове доказват, че още през 3 в.пр.хр. тук се е осъществявала връзка с народите на о-в Крит, Троя, Египет и др. Светилището му се свързва с култа към плодородието, Богинята-Майка и орфическото просвещение и обезсмъртяването на Хероя. Големите скални късове са частично обработени от човешка ръка и монтирани на място, а каменните плочи и блокове са подредени в уникални форми.

Град Приморско е разположен на малък полуостров между заливите Стамополо и Дяволски. Пейзажът е разнообразен и живописен, съчетание между гъсти крайбрежни гори, обширни пясъчни плажове и екзотична растителност. Половината от плажната ивица на града са защитени дюни. От представителите на фауната тук може да видите делфини, тюлени монах, както и голямо разнообразие от риби. На територията на града е резположен природният резерват Ропотамо , известен със скалните си феномени “Лъвска глава” и “Змейова къща”. През града минават реките Ропотамо и Дяволска, а на 6 км е забележителния Маслен нос.

Според местната управа до момента все още не са обособени достатъчно силно като пазарни ниши “селският”, “еко” и “културният” туризъм и това трабва да е посоката на развитие, заложена в стратегията на администрацията. Парите, които се надяват да привлекат в общината могат да бъдат инвестирани в изграждане на екопътеки, социализация и представяне на природни забележителности и т.н. Тогава туристите не само ще запълват времето си с посещение на Беглик Таш, църквата Св. Параскева и лъвската глава, а ще планират специални пътувания за да ги посетят.

Новите туристически маршрути ще осигурят по-лесен достъп и по суша и по вода до района на резервата “Ропотамо”, до природния феномен “Лъвската глава” и местността “Перла”, както и до тракийското мегалитно светилище “Бегликташ”. След реализацията на проекта туристите ще имат удобно трасе и до старинния параклис “Парашкева”, чиито добре запазени основи бяха открити при археологически разкопки преди пет години. Вече е изготвен и проект за реставрирането и възстановяването на християнския храм, който според прогнозите бързо ще се превърне в туристическа атракция.

Приморско иска да удължи активния сезон, извън летните месеци, с разкриването на нови туристически обекти, които да предизвикват интерес целогодишно. Общината може да използва възможностите на Оперативна програма “Регионално развитие, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, за да привлече финансиране, чрез което да развие своите природни, културни и исторически атракции.

Сред по- грандиозните идеи за инвестиции са построяването на модерно съоръжение от най-високо ниво, което да даде силен тласък на яхтения туризъм в Приморско и така да бъдат привличани по-платежоспособни туристи.

От община Приморско заявиха, че ще работят за разработване на проекти за еврофинансиране, които ще подпомогнат за развитието на туризма в Приморско. Програмата за ТГС по ИПП България- Турция е една чудесна възможност и веднага след встъпването на новоизбраните управници общинската администрация Приморско е насочила вниманието си към възможностите на програмата за трансгранично сътрудничество и обявената втора покана по програмата.

Община Приморско и училище „Никола Вапцаров” са подготвили съвместен партньорски проект с училище „Ататюрк” в турския град Къркларели /Лозенград/ . Парите по проекта ще се инвестират в изграждане на нова спортна зона в двора на училището в Приморско, която ще включва футболно игрище, комбинирано волейболно и тенис игрище, ще има и обособена зона за фитнес уреди на открито. Подобни дейности се предвиждат и в училище „Ататюрк” – ремонт на съблекални, подмяна на настилки и др. „Децата са нашето бъдеще и ние приоритетно трябва да се грижим за тях”, коментира кметът на Приморско д-р Димитър Германов.

 

Община Руен

 

Видно от анализираните данни в оценката на Общинския план за развитие на Община Руен относно изпълнението на заложената визия за развитие и свързаните с нея приоритети и конкретни мерки, общинска администрация - Руен заявява капацитет и готовност за изпълнение и управление на дейности и проекти, свързани с повишаване качеството на живот и развитието на общината.

Общинска администрация – Руен е изпълнила успешно множество проекти в областта на приоритет 2 – „Развитие на базовата инфраструктура”, като постигнатите положителни резултати по отношение обновление на пътната мрежа, водопровод и канализация, борба с ерозията и обезпечаване на учебните заведение, заслужават изключително висока оценка. От изпълнените проекти особено ясно се очертават приоритетите на община Руен, към които администрацията е насочила своя капацитет и усилия – инфраструктура и благоустройство и подобряване на образованието. Големият брой изпълнени проекти в посочените области говори за наличието на опит и познания от страна на екипа общински служители, както и за готовността на общината активно да работи за подобряване качеството на живот на населението.

Реализирани или предстоящи проекти, свързани с туризма и маркетинга на общината;

 • Ръка за ръка по пътя към традициите – в обявената покана по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България-Рупублика Турция, Бюджетна линия № 2007СВ161РО008 – 2011 – 2, Приоритетна ос 2:Повишаване качеството на живота, област на интервенция 2.1:Опазване на околната среда, природата, историческото и културното наследство.

 • Спортът като възможност за обществено и личностно развитие.Руен и Къркларели заедно отглеждат здрави, отговорни и щастливи деца” в обявената покана по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Република Турция, Бюджетна линия №2007СВ161РО008 – 2011-2, Приоритетна ос: Устойчиво социално и икономическо развитие, областна интервенция 1.3: Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия потенциал на зоната на сътрудничество.

 • Нови умения за нови работни места. Обучение ориентирано към учениците: България и Турция прилагат теорията на практика.” /„New Skills for New Jobs. Student-centred learning: Bulgaria and Turkey bringing theory Into Practice”/ по приоритетна ос 1 Устойчиво социално и икономическо развитие, област на интервенция 1.3 Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия потенциал на зоната на сътрудничество” в СОУ ”Елин Пелин” с. Руен, община Руен.

 

Община Созопол


Преминавайки през вековете с разнолико историческо развитие, изпъстрено с възходи и падения, Созопол и околните селищатадостигат до нашето съвремие като притежатели на богато и уникално културно-историческо наследство. В зависимост от вида, историческото време и локализацията то е разгледано като две отделни зони – това, което се намира в крайбрежната ивица с основен център град Созопол и наследството на територията на селищата, разположени във вътрешността на общината.

Главен център на богато културно-историческо наследство в зоната на крайбрежната територия, разположен върху живописен полуостров е самият град Созопол.Градската му структура, изграждана в резултат на вековно напластяване и унаследяване със забележителна приемственост, съпътстваща развитието му, го прави уникален музей от световен мащаб, който разкрива развитието на най-забележителните човешки цивилизации.

Отделните обекти от този своеобразен културен резерват са достигнали до нас в различна степен на съхраненост и възможност за експониране. Между тях с особено значение са античният и средновековен християнски комплекс, югоизточният сектор на крепостните стени, архитектурният резерват, включващ повече от 1180 къщи от епохата на Възраждането, както и редица други исторически и мемориални паметници с местно и национално значение.

Всички обекти, представляващи паметници на културата, се нуждаят от поддръжка и реставрация, тъй като са подложени на ерозия поради агресивния морски въздух. В резултат на новото строителство на територията на гр. Созопол, в частност в стария град, постоянно възниква потребност от спасителни археологически разкопки на откритите обекти с историческа стойност, консервация, реставрация и адаптиране към градската среда. Интегрирането в урбанистичната среда на паметниците на културата и архитектурата, както и на природните забележителности има изключително важно значение за развитието на общината.

Реставрация на археологически обекти в Созопол и спортна инфраструктура са сред основните приоритети на общината. За да се съхрани уникалното културно наследство, което се намира на сушата и под водата, за да можем да го показваме на света, са необходими огромна работа, големи инвестиции и разумна политика.

От общинския бюджет са заделени средства за консервация и реставрация на част от крепостен зид и кула на ул. „Кулата”, за аварийна консервация на първия етап на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Созопол”, за изграждане на ІІ етап – Входна врата към Стария град, крепостна стена и изграждане на кули от двете страни на входа, изпълняват се и редица проекти с различни източници на финансиране:

 • Общите туристически пътеки водят към устойчиво икономическо развитие , Стойност: 98 312, 63 Евро, Партньор по проекта

 • Културата между две религии , Стойност: 599 614, 98 Евро

 • Подобряване на градската среда в старинен Созопол, по ОП „Регионално развитие, настойност: 5092966,49 Евро, Водеща организация

 • Художествено фасадно осветление на културно-исторически обекти в Старинен Созопол,финансирана с дарителска програма Мото-Пфое , Стойност: 12 000 Евро, Община Созопол е Водеща организация

 • Силуетно оформление и експониране на южна крепостна стена. Министерство на културата, стойност: 154 803,60 лв., 2007 г.

 • Интеграция на културно – исторически ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол

Финансирането е по приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма“ по оперативна програма „Регионално развитие“. В дейностите по проекта са включени неотложните реставрационни и консервационни дейности на паметници на културата, намиращи се в старата част на Созопол: „Античен християнски комплекс“- трети етап. Той включва експониране и социализация на археологическите структури северно от църквата и постигане на атрактивно вписване на архитектурния паметник в централната част на Созопол.

„Експониране и организация на достъпа до археологическите разкопки на християнски храм в приземието на многофункционалната административна сграда на Общинския съвет“. Строително-монтажните работи са ориентирани към организацията на достъпа на посетители в приземното помещение, където е историческата находка. Необходимо е да бъде изграден предпазен стъклен купол и да се извършат други реставрационни и консервационни дейности.

Ремонт на Археологическия музей в Созопол. Необходимо е да се извършат дейности за подобряване на топлинните характеристики на сградата, намаляване на влажността, подобряване на осветеността на помещенията и на подземните хранилища на музея. Тези дейности трябва да спомогнат за по-качественото съхранение на културните паметници и за разширяване на възможностите за тяхното експониране и повишаване комфорта на посетителите в музея.

Строителство на нови експозиционни зали на созополския Археологически музей, ситуирани в град Черноморец (Културно-анимационен център „Свети Никола”. На отреденото петно от 1800 кв. м трябва да бъдат изградени две експозиционни зали и сервизни помещения с обща застроена площ 450 кв. м. Сградите ще бъдат обзаведени и оборудвани, а в едната от залите ще има анимационен център за мултимедийно представяне на културните и природните атракции на община Созопол.

 

Община Созопол е насочила усилия и към инвестиционни проекти за изграждане на основната инфраструрктура- Ремонт на 6.2 км общински път IV-98004, в участъка разклон с. Присад – с. Зидарово, укрепване на свлачища на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2+800, двата проекта са общо за около 5 млн.по ОПРР. В проект на изпълнение са „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на територията на община Созопол, ВиК инфраструктура с. Равна гора, Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Равна гора – община Созопол, Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и град Созопол, община Созопол, Улична водопроводна мрежа село Крушевец, Канализационна мрежа село Крушевец.

През 2009-2010г.е реализиран проект по ОПАК ‘Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол’, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие.

По ОП’РЧР’ са изпълнени проектите ‘Училището – територия на ученика’ и Училището – желана територия на ученика. Проекти в процес на изпълнение са: „Подкрепа за достоен живот”.„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Созопол”.

 

ПРОЕКТИ НА ‘ФОНДАЦИЯ СОЗОПОЛ’

От 2002 година до сега, Фондация Созопол е подготвила, съфинасирала и изпълнила редица проекти на територията на Община Созопол:

 

Наименование на проект:

 

Финансиране:

„Създаване и популяризиране накултурния туристически продукт в град Созопол чрез реставрация на южната крепостна стена и кула и строителството на обществена туристическа инфраструктура за хора с увреждания”.

 

 

1. Проект „Развитие на културния туризъм в България” – Програма „ФАР” на ЕС

2. Правителство на Република България

3. Фондация „Созопол”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Реставрация и адаптация на възрожденска къща в Созопол“.

 

 

1. Проект „Красива България” към МТСП и ПРООН

2.Фондация „Созопол”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Архитектурно– исторически комплекс „Стената” в Созопол“.

 

 

По Проект „Красива България” към МТСП и ПРООН, Фондация „Созопол”

 

 

След изпълнението на тези проекти е създаден Архитектурно – исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в археологическия резерват „Античният град Аполония”. Комплексът включва:

 • Експониране на крепостна стена и кула ІV – ХІV век н.е.

 • Цялостно експониране на античен кладенец ІV – ІІІ век пр.н.е.

 • Музейна сбирка в част от сграда, служела като склад за зърно, датираща от V – VІ век н.е.

 • Кът „Магията на виното”, непосредствено до зала от V – VI век н.е.

 • Консервиран и реставриран параклис „Св. Св. Кирик и Юлита”, датиращ от XIII – XIV век н.е.

 • Зала за експозиции, изложби на картини, скулптури, пластики, филателия и други.

 • Етнографска сбирка „Кът на моряка” в зала при основите на крепостна кула.

 • Статуя на Аполон Лечител в посетителски център.

 • Статуя на Свети Йоан Кръстител в проход към посетителски център.

 • Реставрация и адаптация на възрожденска къща.

Комплексът предлага организирани целогодишни обиколки в археологически резерват „Античният град Аполония” с беседи от специално обучени екскурзоводи.

Други проекти на фондация Созопол са:

Наименование на проект:

 

Финансиране:

„Консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на Античен и християнски комплекс”.

 

 

1. Проект „Красива България” към МТСП и ПРООН

2. Община Созопол

 

 

 

„Силуетно оформление и експониране на Южна крепостна стена и кула в Созопол“.

 

 

1. Министерство на културата

2. Фондация „Созопол”

3.Дарители – физически и юридически лица

 

 

 

„Осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности до Етнографски музей и Музеен комплекс „Южна крепостна стена и кула” в АИР „Старинен Созопол”.

 

 

1. Министерство на

труда и социалната политика

2. Агенция за хората с

увреждания

3. Фондация „Созопол”

 

 

 

„Улесняване на достъпа на хора с увреждания до Архитектурно – исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в Архитектурно–исторически резерват „Старата част на град Созопол”.

 

 

1. Министерство на културата

2. Агенция за хора с увреждания

3.Фондация „Созопол”

4.Дарители – физически лица

 

 • „Старинен Созопол – Манастир Свети Иван Предтеча – културата през вековете”. Проектът на стойност 648 920.00€, е финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с водещо участие на Кралство Норвегия – 584 028.00€,Фондация„Созопол”-39 944.00€, Сдружение „Черно море – Странджа” – 24 948.00€.

ЕДНО УНИКАЛНО ОТКРИТИЕ

Една от дейностите, изпълнени по проекта включва археологически проучвания на Манастир „Свети Йоан Предтеча” на територията на Археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”.

На 28.07.2010 година в 13,30 часа екипът от археолози по проекта откри древен реликварий, изработен от мрамор. Каменното ковчеже с форма на античен саркофаг бе с изящна ръчна изработка. Капакът му бе запечатан с червен хоросан. По характерната изработка и елементите на реликвария, археолозите различиха типичните белези и датираха находката към края на V – началото на VI век.

Реликварият бе отворен в 11,00 часа на 01.08.2010 година от комисия в присъствието на официални гости и журналисти. Бе установено и впоследствие доказано, че в него са част от мощите на Свети Йоан Кръстител.

На 05.08.2010 г. мощите на Свети Йоан Кръстител с литийно шествие бяха пренесени от Археологически музей – Созопол и изложени за поклонение в църквата „Свети Георги”. На 25.06.2011г. с литийно шествие мощите на Свети Йоан Кръстител бяха пренесени от Църквата „Св. Георги” в реставрирания Православен храм „Св. Св. Кирил и Методий”.

При по-нататъшните дейности по проекта – почистване на околната среда, се разкриха архитектурни структури на нос Скамни.

Правителството на Република България осигури средства за археологически проучвания. Бяха открити:

 1. Манастир „Св. Апостоли”.

 2. „Каструм Домини” – дом на владетеля на града.

Нос Скамни бе включен към маршрут – водеща дестинация в културния и поклонническия туризъм в Република България. Хиляди хора – граждани на Република България и туристи от цял свят посещават православния храм „Св. Св. Кирил и Методий“, за да се поклонят пред мощите на Свети Йоан Кръстител.

В момента Фондация „Созопол” изпълнява проектите:

 

 

 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на местни инициативни групи в Община Созопол”.

 

 

1.Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

2. Правителство на Република България

„Създаване на Културно – информационен център в сграда, недвижима културна ценност в Археологически резерват „Античният град Аполония”.

 

 1. 1. Посланически фонд за опазване на културното наследство – САЩ

 2. 2. Фондация „Созопол”

 

 

 

„Осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания от Южна панорамна алея до туристически мостик в Созопол”.

 

1. Агенция за хора с увреждания към МТСП

2. Фондация „Созопол”

 

Наименование на проект:

 

Финансиране:

„Културното наследство на два съседни народа – отворена врата през хилядолетията”.

 

 

1. България – Турция Програма за ТГС

2. Правителство на Република България

 

 

 

„Децата – бъдещето на България”.

 

 

1. Министерство на правосъдието

2. Фондация „Созопол”


Община Средец

 

 • „Странджа – Йълдъз: Развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културното наследство в трансграничната зона” финансиран от ЕФРР

Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота, Мярка 2.1: "Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство" – в процес на изпълнение, стойност 1 170 000,00 лв.

 • Непознати и забравени - вечните чудеса на Странджа и древните земи на Средец, Програма ФАР2007 г., Стойност: 41 094 лв.

Основна цел: да подпомогне преодоляването на негативните социално- демографски тенденции в трансграничния регион Средец-Визе и да допринесе за цялостното икономическо оживление на региона чрез подкрепа на съвместни дейности в областта на алтернативния туризъм. Дейности: проучване на местни туристически ресурси.

Община Средещ планира като продължение на проект: „Непознати и забравени: вечните чудеса на Странджа и древните земи на Средец” да бъде реализиран нов проект, който цели: да се консервира, реставрира и социализира мегалитното културно наследство на Странджа планина чрез създаването на център за представяне на мегалитна култура на Странджа планина в трансграничния район между България и Турция.

Специфичните цели:

 • Да се съхрани и експонира мегалитното наследство на Странджа чрез създаването на устойчив туристически продукт;

 • Да се създадат условия за отдих, дегустация и опознаване на мегалитните паметници на територията на Община Странджа;

 • Да се обменят модели и практики за опазването на природното и културно наследство между двете общини;

 • Да се популяризира мегалитната култура като уникална туристическа дестинация;

 • Да се подобри състоянието на археологическите паметници и по-добрата експлоатация на културно историческото наследство.

 

Резултати:

 • Реставрирани на 6 значими мегалитни паметници;

 • Предприети мерки за реконструирането, консервирането и социализирането на историческото наследство на трансграничния район.

 • Изготвен 20-минутен филм за мегалитната култура в трансграничния район;

 • Изработени и разпространени туристически карти и информационни брошури;

 • Доставени и положени постоянни информационни табели;

 • Превръщане на Байловата къща в място за отдих, дегустация и опознаване на културното наследство на Странджа;

 • Изградена масивна ограда;

 • Изградено място за дегустация на традиционни странджански ястия в Байловата къща;

 • Ремонтиран съществуващ покрив и освежен вътрешен интериор;

 • Монтирана рампа за инвалиди;

Създадени условия за по-нататъшно проучване и обзор на цялата мегалитна култура и паметници на Балканите.

 • Пътят на водата – общият културен пейзаж на Странджа ( културни маршрути в югоиазточна Европа – от политика към практика)

Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България - Турция 2007 - 2013 г.2007 г., Стойност: 50 446,45 Евро

Основни цели: насърчаване на сътрудничеството между двете страни на границата посредством създаване на трансгранични партньорски мрежи за развитие и популяризиране на кутурните коридори в Странджа и меки мерки в сферата на алтернативния туризъм и превенция на престъпността.

 • Архитектурна база Дебелт- проектиране, опазване на културните паметници; Министерство на културата, 2005 г., Стойност: 32 364,78 лв.Изготвяне на работни проекти за реконструкция на археологическа база село Дебелт; провеждане на тръжни процедури по ЗОП и НВМОП. Резултати: Изготвен технически проект.

 • Създаване на туристически офис в гр.Средеци екопътека Средец- язовира-Божура" 2001-2002 на стойност 75 000 € по Програма SMAEP - ФАР на ЕС

 

 • Развитие на интегриран туристически продукт: „ Забравени и непознати: древните земи на Средец и вечните чудеса на Странджа” , Стойност: 166 291.68 Евро, Собствено финансиране: 5456,52 Евро.

Проекта цели да подпомогне съживяването на социално – икономическата база в трансграничния планински регион Средец ( Област Бургас, България) и Визе (Област Киркларели, Турция) посредством съвместно насърчаване на конкурентниото развитие на сектора „Алтернативен ЕКО туризъм”.

Разработени проекти, които ще очакват финансиране през новия програмен период:

 • ДЕУЛТУМ -врата към загадъчната Странджа. Одобрен проект по операция 3.1 на ОПРР. Не е сключен договор за финансиране.

 

Обща цел: Да допринесе за създаването на модерна туристическа инфраструктура и развитието на туристически атракции в Община Средец в подкрепа на балансирано устойчиво развитие на туризма в Бургаски регион.

Специфичните цели:

 • Да се развие и промоцира интегриран туристически продукт на база на културните ценности и традиции в Община Средец, Бургаски регион;

 • Да се създадат условия за равен достъп до туристическите обекти за всички групи посетители в Община Средец;

 • Да се подобри състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност в обновените сгради.

 

Резултати:

Подкрепени туристически атракции /обекти; създадени работни места в подкрепените туристически атракции; атрактивна Археологическа база, представяща пред посетителите движимите паметници от археологическите проучвания в Деултум, Лапидариум за експониране на архитектурни и епиграфски паметници; Ателие за реставрация на археологически паметници и атракцион за моделиране на глина (възстановка на древен занаят) – демонстрация и участие на посетителите в занаята; изградена туристическа инфраструктура – площадки за стрелба с лък и копие, снабдени с реквизит от облекла (от тракийската, римската и византийската епохи), анимации и интерпретации на събития от историята на древния град; изградена охрана на обекта с КПП и видео наблюдение; паркинг, санитарни възли, вкл. за инвалиди; изготвена туристическа брошура на туристическите обекти и атракции.

 

Изпълнени са и редица инфраструктурни проекти:

 • Реконструкция на ул. "Хаджи Димитър" от о.к. 170 до о.к. 336 и ул. "Бузлуджа" от о.к. 336 до о.к. 328, гр. Средец" по програма FAR BG 2005/017-353.01.03 Компонент 1

 • Изграждане,доизграждане,реконструкция/рехабилитация/ремонт на необходимата техническа и социална инфраструктура в населени места или части от НМ с концентрация на ромско население. Стойност 358 842,17 евро.

 • „Утре започва от днес: Създаване на мрежа от модерни учебни заведения в Община Средец”, финансиран от ЕФРР по ОП "РР" - Операция 4.1 BG161РО001/4.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие" на стойност 885 080,28.

 • „За моя град – подкрепа за устойчиво развитие: Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка по бул. "Любен Каравелов” и прилежащите улици, ул. "Братя Миладинови" и ул. "Полковник Дичо Петров" гр. Средец, финансиран от ЕЗФРСР

 • Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", 1 903 086,00 лв. И др.

 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


Известно е, че туризмът е един от най-перспективните отрасли на икономиката за Област Бургас. Неговото развитие само по Черноморското крайбрежие и в ограничени територии от вътрешността на областта вече е доказало своята нерационалност,т.к. големи части от областта не са в състояниеда реализират своя потенциал. Поради това все по-често търсим възможности за алтернативен туризъм, който предоставя поминък за хората и осигуряваустойчиво развитие на тези райони. Като такава територия можеда се приеме община Сунгурларе. В проучването за община Сунгурларе саразгледани реализираните до момента проекти, които имат отношение към развитието на туризма и са посочени основнитепреимущества и възможности пред общината за развитието наалтернативния туризъм.

Прегледът на реализираните до момента проекти в община Сунгурларе определя акцент в социалната сфера, инвестиции в инфраструктура, благоустрояване и енергийна ефективност.

През 2005г. по програма “Красива България” за 74000 лв. е реконструиран храм „Свети Архангел Михаил” и прилежащото му пространство. Днес облика на храм "Свети Архангел Михаил" е в отлично състояние, както и парковото пространство около него.

По проект “Красива България” е ремонтирана фасадата и подменена дограма на административната сграда на Община Сунгурларе за 70'000 лв. Старинната сграда днес краси площада на града, където често се провеждат фестивали, празници, концерти.

„Нашия град – по–добро място за живот” е проект, финансиран от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Проектът е изпълнен от СНЦ „Информационен бизнес център Сунгурларе” и дава своя принос за създаването на една нова и модерна визия на град Сунгурларе. По проекта е възстановен и облагороден парк в централната градска част на Сунгурларе. Създадени са места за отдих, социални контакти и оползотворяване на свободното време на населението. Възстановена е част от зелената площ в града, а за най - харесван продукт от проекта е обявена изградената детска площадка.

Социални проекти :„Достоен живот за възрастни, самотноживеещи и хора с увреждания от Община Сунгурларе” 82466 лв. и “По – добър живот за самотно живеещи и хора с увреждания от община Сунгурларе” за 82466 лв. са реализирани от Сдружение с нестопанска цел "Информационен бизнесцентър Сунгурларе" по програма” Инвестиции в човешките ресурси. В процес на реализация по ОП"РЧР" МТСП/АСП/ е проект „По- добър живот за самотно живеещи и хора с увреждания в Община Сунгурларе” – фаза 2 за 41'000 лв. „Образователна кампания за повишаване пригодността за заетост на дългосрочно безработни младежи от ромски произход от Община Сунгурларе” на стойност 13613 лв. е финсиран по програма на МТСП, бюджетна линия„ Насърчаване на заетостта сред младежите”

По Програма “Красива България” е реализиран проект „Подобряване на социалната инфраструктура на „Дом за стари хора с отделение за лежащо болни” в с.Лозарево” за 86'000 лв. В резултат е подобрена социална инфраструктура на дома, която е необходима за живеещите там предвид специфичните им нужди.

По програма ФАР на ЕС е изграден дневен център за възрастни хора гр.Сунгурларе за 150 000лв. Създаденият дневен център предоставя медицински, социални и образователни услуги за възрастните хора от община Сунгурларе.

По програма САПАРД е изграден и въведен в действие Главен колектор І гр.Сунгурларе и възстановени пътни настилки .

С финансиране от ПУДООС са реализрани редица проекти : "Инженеринг на вътрешна и външна канализационна мрежа,пречиствателна станция за отпадни води и реконструкцияна съществуваща водопроводна мрежа в с. Манолич" . Изградени са канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води и е реконструирана съществуващата водопроводна мрежа както и по други проекти е изградена е цялостна водопроводна мрежа в с. Пчелин, стартирали са дейности по проекти :” Проектиране и изграждане на ПСОВ, ВиК мрежа в с. Велислав Община Сунгурларе, „Проектиране и изграждане на ПСОВ, ВиК мрежа в с. Грозден Община Сунгурларе.

В процес на реализация са проекти по ОП "Развитие на селските райони”: Придобиване на умения за постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони” за 67'000 лв. и „ Реконструкция и модернизиране на уличното осветление в гр. Сунгурларе , Съединение, Манолич, Прилеп, Грозден, Лозарево, Подвис, Чубра, Славянци за 580'630 лв.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

От познатите разнообразни видове алтернативен туризъм най-добри са възможностите за развитие в община Сунгурларе има винения туризъм. Не случайно лансираният до сега туристически продукт е ориентиран в тази насока. Добри предпоставки съществуват и за развитието на селски, културен, ловен, различни видове спортен туризъм, които до момента са слабо развити, но са налице обективни предпоставки за бъдещото му по-добро развитие. Добра основа е дейността на „Винекс Славянци” АД. Пълноценното използване на туристическия потенциал в общината би способствало за решаването на редица проблеми като обезлюдяването, високата безработица, недостига на средства и др. Европейските фондове включително програмата за трансгранично сътрудничество между България иТурция са една отлична възможност.

В град Сунгурларе се намира Музеят на лозарството и винарството. Той е единствен по рода си не само в региона, но и в страната. Устроен е в битова къща на два етажа, построена през 1882г. и реставрирана и превърната в музей през 1984г. Всички експонати са предоставени от дарители. Музеят разполага с етнографска и археологическа сбирка, разказващи за историята на района и на винопроизводството, а също и с библиотека и богат снимков материал. В двора са изложени автентични съдове използвани до неотдавна при винопроизводството. Чуждестранни туристи от Черноморието пристигат през лятото и есента. Като недостатък може да се посочи липсата на надписи на чужд език, както и липсата на предлагане на беседа на чужд език, което съществено затруднява обслужването на чуждестранните туристи. Музеят може да бъде включен в съвместни тематични турове с посещения на винарските предприятия и изби в региона. Етнографският музей в село Прилеп разполага с интересна експозиция на площ от 180 кв.м. Представени са поминъкът, празниците и обичаите на местното население. Израз на материалната култура са народните носии, обредни хлябове и други обредни аксесоари. Музеят е създаден през 1984 г. и до 1991 г. се радва на голяма популярност в т.ч. и сред чуждестранни туристи с разнообразен национален състав. На този етап липсва реклама, не се предлагат надписи и беседи на чужд език, нито допълнителни услуги като продажба на сувенири и др. Поради това музеят, въпреки богатата си експозиция има само местно образователно значение (уроци за ученици от региона). От няколко години не се води статистика за посещенията.

Интерес представлява и кота 1008 м във Върбишка планина не само, защото е най-високата точка на територията на общината, но най-вече поради историческата й стойност, т.к. тук са се състояли исторически битки с византийците.

Подобрената инфраструктура в общината може да привлече любители на селският и еко-туризъм. Добри възможности има и за развитие на фестивален туризъм.

 

ОБЩИНА ЦАРЕВО

 

Приоритетните направления в развитието на община Царево са свързани със стопанското усвояване на природните дадености и с развитието на модерна туристическа инфраструктура, предопределяща удължаването на курортния сезон, като усвояването на териториите за целите на туризма е в южна и западна посока.

По-важните програми, предвидени за осъществяване във връзка с горепосочената цел, са насочени към повишаване атрактивността на предлагания туристически продукт в община Царево и удължаване на туристическия сезон. На практика всички предвидени програми ще подпомогнат туристическото развитие, защото са свързани с подобряването на местната среда (селищна и пътна мрежа, социализация на Природен парк “Странджа”, устойчиво стопанисване на горите и др.), неотменна част от туритическия продукт на всяка дестинация.

 

Проекти:

 • Пътуване във времето на траките- програма ФАР BG 2004/016-715.02 Съвместен фонд за малки проекти България-Турция 2004. Стойност:67 202 Евро, партньор Община Пинархисар.

Основна цел:Изготвяне на стратегия и възстановка на древен тракийски ритуал като първи етап от мащабен проект за възстановка на тракийско селище с характерните сгради и светилище с материали и оръдия, характерни за епохата преди 2500-3000 години. Община Царево включва продължаването на проекта в Общинският план за развитие и определя терен 14-15 дка за атракцията в залив край пътя Царево-Варвара, в местността "Дълбоки дол". Земята е общинска и предоставянето й за проекта е одобрено от Общинския съвет. В селището трябва да бъдат възстановени обреди и занаяти на траките, в които ще могат да се включат и самите летовници, да им се предлага да живеят в условията на древните траки, да добиват по сходен начин прехраната си, да изпълняват техните занаяти. Реквизитът на селището и дрехите на туристите и статистите ще бъдат ръчно изработени като точно копие на тракийските. Идеята е туристите да се потопят напълно в древния тракийски бит като живеят в сходни условия без никакви удобства и постижения на прогреса, да ходят облечени по същия начин, да добиват прехраната си с тракийски оръжия и оръдия на труда. Община Царево е избрана за реализация на проекта, защото Странджа планина е изключително важен район в историята на европейската култура. Морето в този район е мястото, където за първи път са влезли в контакт траки и елини.

Инфраструктурни проекти на община Царево

 • Царево и слънцето като неизчерпаем източник на електрическа енергия, Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.

Цели на проекта: Намаляване на разходите за електрическа енергия на 6 сгради общинска собственост

Дейности: Монтиране на фотоволтаични електроцентрали на покривите на 6 общински сгради с цел намаляване на разходите за електрическа енергия

 • Име на проекта: Рехабилитация на четвъртокласен път с.Българи – с.Кости. Рехабилитация на път IV-90087 от кръстовище с път I-9 до с.Българи от км 0+000 до км 0+700; Рехабилитация на път IV-90081 от кръстовище с път I-9 до с.Кости от км 0+000 до км 7+500, по Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

С реализацията на проекта ще се постигат и следните цели:

 • Създават се необходимите условия за достъп на населението от селските райони Българи и Кости до общинския център Царево;

 • Осигурява се достъпа до исторически и културни места в района, развитието на селския и еко туризъм;

 • Чрез подобряване на пътната инфраструктура се подобрява мобилността на работната сила и развитието на бизнеса;

 • Подобряват се условията за живот в селските райони;

 • Подобряват се условията за достъпа на населението от селските райони до социални услуги.

 

 • Асфалтиране на улици в град Царево и град Ахтопол, Община Царево . Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места.

Цели на проекта: Конкретната цел на настоящото проектопредложение е да се направи рехабилитация на улична мрежа в гр. Царево и гр. Ахтопол, Община Царево.

 • Реконструкция и модернизация на централен площад гр.Царево; по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места.

Цели на проекта: Реконструкция и модернизация на централен площад на гр. Царево и превръщането му в конкурентноспособнa и атрактивнa туристическa дестинация.

Дейности: Подмяна на тротоарните настилки, изграждане и подходящо оформление на зелени площи и цветарници, както и подмяна на двете чешми по ул. Хан Аспарух, Замяна на амортизираните стъпала на читалището с нови гранитни стъпала, обличане с гранитни плочи на новопроектираните стъпала към площада, Към читалището е създадена рампа за трудноподвижни хора; подмяна и допълване на кошчетата за боклук, създаване на кътове за отдих, чрез поставяне на пейки на подходящи места. Развита е осветителната мрежа като са добавени ниско и високо парково осветление.

 • Паркоустройство и благоустройство на гр. Царевo, област Бургас. По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места, Бюджет: 540 964 лв, Срок за изпълнение: 18 месеца

Цели на проекта: Благоустройство и паркоустройство на гр. Царево и превръщането му в конкурентноспособнa и атрактивнa туристическa дестинация.

Дейности: Изграждане на 3 детски площадки, нови пейки, кошчета и озеленяване в гр.Царево и кв.Василико.

 

Други проекти с участие на община Царево са:

 • Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 431-2 , ЛИДЕР.

Водеща организация: Бизнес център - Малко Търново

Партньори: Община Царево, "Малката стопанка"ЕООД гр.Приморско

Дейности: Проучвания в селските райони за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за екипа, ангажиран в подготовката на СМР;Обучение на местни лидери;Учебни посещения за представители на потенциалната Местна инициативна група (МИГ) и за представители на МИГ от други страни от ЕС за придобиване на практически знания;Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;Информация, събития и семинари за информиране на местното население;Подготовка на документите за кандидатстване по покани за избор на МИГ, провеждан от МЗХ

 • Рехабилитация, разширение и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин” е разработен ключов проект, за който Община Царево очакваше 6.3 млн. лева финансиране по програмата за Рибарство и аквакуктури

 

РЕГИОНАЛЕН БУРГАСКИ МУЗЕЙ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 1997-2009

http://www.burgasmuseums.bg/

 • 2009 - “Нестинарството - живата магия с огън – нестинарите от с. Българи”
  Национален конкурс за обявяване на Живи човешки наследства под закрилата на ЮНЕСКО- Първа награда на проект на РБМ, подкрепен от Община Царево.

 • 2009 - Разкриване на крепост Русокастро
  осигуряване на алтернативни работни места на археологически обект – Община Камено и фондация “Русокастрон”.

 • 2009 - Археологически проучвания и реставрация на манастир Св. Иван Кръстител в партньорство с МК и Община Созопол.

 • 2008 - Открита експозиция – Лапидарий /до сградата на Археологическата експозиция на ул. „Богориди”21/ – „Бургас – кръстопът на древни цивилизации”. Приключване на проекта за благоустройство и социализация по проект „Красива България”.

 • 2007 –„Созопол и Южното Черноморие V – ХV век”
  в партньорство с Фондация „Созопол”.

 • 2007 - Празници, посветени на култа към слънцето.
  Изложба на РБМ в АЕК „Етъра” /22.05.–23.06.2008 г./.

 • 2006-2007 - Археологическо проучване на крепостта Русокастро, възстановяване и освещаване на храма „Свети Георги” в Русокастро.
  съвместно с Фондация „Русокастрон”.

Крепостта Русокастро се намира на 3 км северно от едноименното село в община Камено. Тя е изградена върху висок скалист хълм, разположен в центъра на широка равнина, образувана от р. Русокастренска и нейните притоци. По десния бряг на реката от североизток – на юг-югоизток , в подножието на крепостта минавали най-важните древни пътища в Североизточна Тракия - между севера и юга, от всички източни проходи на Стара планина и Северното Черноморие към Босфора и Константинопол.

През 2006 г. започват археологически проучвания под ръководството на научен екип : н.с Цоня Дражева – главен ръководител и зам.- ръководител – Милен Николов от Регионалния Бургаски музей. Те се проведоха с участието на работници по програмата за временна заетост от с. Русокастро и с. Желязово. През двете изминали години разкопките дадоха възможност да бъде разкрита част от крепостната система и главната порта. Установени бяха и жилищни квартали от ХІІ-ХІV в., в които са се развивали различни занаяти и други стопански дейности.

Основната укрепителна система огражда от всички страни най-високата тераса на хълма, наричан „Големия /или Русин/ камък” с размери около 20 дка.

 • 2006 - Тържествено честване на Голямата победа на българската войска, водена от цар Иван Александър, при крепостта Русокастро на 18 юли 1332г., съвместно с Фондация „Русокастрон”.

 • 2006 - „Турция – България, културно взаимодействие и взаимно представяне на Къркларели и Бургас”. Проект по Програма ФАР- ТГС- България- Турция. Проектът е реализиран в партньорство с Община Къркларели –

 • 2005 - Участие в Европейското изложение „Славянски дни”
  Държавен етнографски музей, Варшава, Полша, с изложбата „Български магически обичаи от Бургаски регион”.

 • 2004-2005 - Създаване и популяризиране на културния туристически продуктчрез реставрация на Южната крепостна стена и кула и строителство на обществена туристическа инфраструктура за хора с увреждания” по Програма ФАР „Развитие на българския културен туризъм.

 • 2004 - Участие във Фестивал на Европейските етнографски музеи
  ХІІ.2004 г. - Словенски етнографски музей, Любляна, Словения.

 • 2004 - Археологическо проучване, консервация и реставрация на тракийски и средновековни комплекси на десния бряг при устието на река Ропотамо, финансиран от Национален фонд „Култура” при Министерство на културата.

 • 2003 – Проект „Бургаски влажни зони”, Инициатива „Малки проекти за образование”
  към Българска фондация „Биоразнообразие”. Тема „Защитени територии в Бургаски регион.

 • 2003 – „Живият музей”. Представя пред публиката автентичната обредност, отвежда я в оригиналната й среда, осигурява възможност за приемственост между нейните истински носители и бъдещи приемници.

 • 2002-2006 - Сътрудничество в областта на музейното дело и новите технологии за опазването и представянето на музейните колекциив партньорство с Обединение на музеите във Валенсия, Испания.

 • 2002 – Създаване на единен сайт на РБМ за представяне на музейни колекции, изложби, културни събития и културен туризъм в региона.
  Създаване на нова информационна политика при използването и популяризирането на специализирана научна и образователна дейност на музеите в Бургас и региона.

 • 02.07-28.10.2001 – Участие в изложбата „Троя – мечта и реалност”съвместно с Регионален музей Брауншвайг, Провинция Долна Саксония.

 • 2001 – „Учение през целия живот” обучение по традиционни занаяти в Община Приморско.

 • 1998 - „Екологични проблеми на Бургас и региона” 
  проект по българо-холандска програма в партньорство с фондация „Зеленият Бургас”.

 • 1997 - „Ресурси за развитието на екологичен и селски туризъм в Бургаски регион” проект по българо-холандска програма в партньорство с фондация „Зеленият Бургас”.

 

Българска Фондация Биоразнообразие

 

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) е приемник на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) – 10 годишна партньорска междуправителствена програма. Сега Фондацията е активен участник в природозащитната общност на България и ползва натрупаните опит, умения, контакти и доверие. БФБ има важно присъствие в района на Странджа и активно подкрепя Дирекцията на Парка. През 2007 г. в Бургас е създадена регионална структура на БФБ – клон „Странджа”.

През 1994 г. БШПОБ започва своите дейности в региона с подробни и интердисциплинарни научни изследвания, за да се определят основните посоки в неговото бъдещо развитие. През 1999 г. стартира разработването на Плана за управление на ПП „Странджа” (ПУ). Той е изготвен съгласно европейските изисквания за защитените територии и целеше осигуряване на стабилна основа за опазването на уникалното биоразнообразие на Странджа.

Чрез 3 годишен проект „Партньорство за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата” е осигурена обмяна на опит (в различни сфери) за различни заинтересовани страни в Странджа, повишихме капацитета им за подготовка и изпълнение на проекти. БФБ подкрепи финансово редица инициативи в Парка, които бяха осъществени от местните НПО и институции – 15 малки проекта за нови еко-пътеки, Фестивала на зелениката, различни дейности за почистване, обучение и въвличане на местните хора, създаване на Посетителски център в Малко Търново и др. БФБ подкрепи прилагането на някои спешни мерки от Плана за управление, като комплексни научни изследвания на граничната река Резовска (хабитати, риби, земноводни и птици). Представихме защитените територии и чрез образователни и еко-туристически дейности. В края на 2007 г. в партньорство с ДПП „Странджа” започнахме съвместен проект „Промоция на регионална марка за Природен парк „Странджа”.

През последните 5 години БФБ изпълнява различни дейности за промоция на новата концепция за биосферните резервати – организиране на семинари, дискусии, учебни пътувания до други биосферни резервати в Европа, както и изясняване концепцията на биосферните резервати сред местните общности из цяла България.

 

БФБ работи в Бургаска област от 1994 г., когато съществува като Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) и изпълнява Меморандум за разбирателство между България и Швейцария. В района има три проекта: „Бургаски влажни зони”, „Ропотамо” и „Странджа”. БШПОБ има три фази по три години и приключва 2003 г.

В рамките на тези проекти са изготвени Планове за управление на резерват Атанасовско езеро, защитена местност Пода, защитена местност Вая (драфт) и комплекс Ропотамо (драфт). Изготвен е и е внесен в МОСВ План за управление на Природен парк Странджа, който в момента е върнат за актуализиране на БФБ. Финансиран е строежа и функционирането на Природозащитен център „Пода” на БДЗП, Посетителския център „Ропотамо” близо до резерват Аркутино, Посетителски център на ДПП Странджа в Малко Търново.

В приложение изпращам дейностите в района на Странджа и някои основни резултати от Бургаски влажни зони (на английски език).

 

http://bbf.biodiversity.bg/files/Image/logos/Logo_GR-BG_programa.png

 

 • В началото на месец юни 2011 Българска Фондация Биоразнообразие – клон Странджа стартира Регионална кампания „Зелен бъди в Бургас”. Основната цел на проекта е да провокира бургазлии да обърнат повече внимание на това с какво се хранят, как се придвижват в любимия си град, достатъчно ли общуват с природата или казано на съвременен език – живеят ли „зелено”.

В рамките на кампанията, от 1 до 6 юни са проведени Зелени дни в Бургас, за организацията на които БФБ си партнира с Общината. Началото на инициативите постави велоакцията „От Охлюва до Пеликаните”, a oсновното събитие e ПЪРВИЯТ БУРГАСКИ ЗЕЛЕН ФЕСТИВАЛ (4 и 5 юни) - двудневно панаирно изложение на биосертифицирани продукти от Бургаски регион и еко-продукти от Природен парк „Странджа”. Представени са възможностите за еко-туризъм около Бургаските езера и парк „Странджа” и др. За най-малките имаше детски арт работилници за работа с природни и рециклирани материали. За всички гости е изпълнен фолклорен концерт на самодейни състави от Странджа.

 

През втория фестивален ден акцентът в програмата е Карнавалът на биоразнообразието, който през 2011 е посветен на Световния ден на околната среда – 5 юни. Децата от бургаските детски градини дефилират с костюми на български растения и животни и с костюми от рециклирани или употребявани материали. Участниците премериха сили и в категория авторско произведение – стих, есе, танц, както и в групови артистични изяви.

В рамките на кампанията е организирана и кръгла маса за ползите от био-храните, от намалената употреба на найлонови торби, какво е да бъдеш „зелен” и др.

Проектът ереализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот" чрез фондация "ЕкоОбщност". Партньори на БФБ в отделните инициативи са: Община Бургас, БДЗП, ДПП „Странджа” и РИОСВ Бургас.

 

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, БФБ стартира нов двугодишен проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и са в размер на 519 780 евро.

Целта на Проекта е постигане на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа чрез демонстриране на ползите за местните хора от защитените територии и активното им въвличане в опазване на биоразнообразието. Най-важните резултати, които се очакват по Проекта, са свързани с разработването и прилагането на Стратегия за съвместно управление на територията, която да кореспондира със Севилската стратегия за биосферните резервати и паркове, развитие на устойчиви природосъобразни бизнеси и приложени преки консервационни мерки.
Проектът ще се изпълнява от БФБ в партньорство с Дирекцията на ПП „Странджа”, Българския национален комитет по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО и Департамента за управление на природата към Норвежкото министерство на околната среда. Цялостното управление ще бъде осъществявано от БФБ чрез централния офис в София и новосъздадения офис в Бургас.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 • Живот за Бургаските езера

Българска фондация Биоразнообразие е партньор на БДЗП в изпълнението на нов и амбициозен проект по Черноморското крайбрежие - „Живот за Бургаските езера”, финансиран от програмата на ЕК LIFE + „Природа и Биоразнообразие” на стойност 1 775 006 евро. Другите партньори по проекта са Община Бургас, Черноморски солници ЕАД и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB). 
Целите на нашия проект са: 
• Осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания; 
• Поддържане и възстановяване на местата за хранене, размножаване и почивка на петте приоритетни вида птици; 
• Намаляване на въздействието на преките и непреките заплахи за обитателите на езерата; 
• Прилагане на най-добрите практики в областта на опазването на приоритетните видове птици и местата от мрежата Натура 2000; 
• Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетни видове птици, техните местообитания и местата от Натура 2000. 

Проектът се изпълнява от 2010 до 2013 г. и до известна степен се явява продължение на работата на проект „Бургаски влажни зони” на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), чийто приемник е БФБ, изпълняван в периода 1998-2003 г.

 

 

 • Инициатива “Зелен пояс”

Опазване на природата и насърчаване на устойчивото развитие в пограничните райони на България като принос към осъществяването на Европейския зелен пояс

В партньорство с Франкфуртското Зоологическо дружество, БФБ допринася за опазването на хабитатите по границите на България (Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите и Странджа). Тe се отличават със своя естествен облик, видово богатство и девственост. Опазването им ще допринесе за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива в Обединена Европа. Повече информация очаквайте скоро на www.greenbelt.biodiversity.bg 

 

 • Създаване на регионална марка за ПП “Странджа”

Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” имидж на Странджа. В допълнение ще се укрепят партньорството и стопанските възможности чрез сертифициране на партньорите на Дирекцията на ПП Странджа, включително предприемачи в селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др.
Регионалната марка за природен парк “Странджа” ще бъде гаранция за качество за туристическите услуги и произведените в него стоки. 
Дейности по проекта:

 • Запознаване с опита в България и чужбина - НП Централен Балкан, защитени природни територии в Република Хърватска

 • Конкурс за изработване на лого, което да представя марката и да се дава на сертифицираните къщи за гости, продукти, произведени в парка, услуги и др.

 • Концепция за развитие на регионална марка за ПП „Странджа”

 • Правна регистрация и защита на марката,

 • Семинар за местни бизнес партньори, за информиране за ползите от прилагането на регионална марка, и въвличане в изготвянето на стандарти и правила.

 • Разработване на маркетинговата стратегия за популяризиране стойността и идентичността на сертифицираните местни продукти и услуги.

 • Популяризиране на инициативата.

 

 • Партньорство за Природен парк „Странджа”

В партньорство с ДПП „Странджа” и РИОСВ - Бургас, БФБ стимулира изпълнението на конкретни дейности, които са от обща полза за двете институции и за хората на Странджа - развитие на екотуристически продукти, популяризиране на резерватите, повишаване на знанието за ползите от парка и отговорностите за опазването му.

 

Разработил:

Марина Дичева

 

1 Данни, предоставени от общините при разработване на Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област Бургас 2005-2015

2 Данни за 2010 от отдел "Туристическа политика" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

 

Препоръчваме

Видео

Споделете